Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test Soruları

LYS Edebiyat sınavına hazırlananlara yardımcı olacak Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı test soruları
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında sanatçı ve eserler oldukça fazla. Öğrenmek, ezberlemek zor oluyor. Öğrenilen konuların test sorularıyla pekiştirilmesi lazım. Bu amaçla sınavlara hazırlananlara yardımcı olabilmek adına hazırladığmız bir test sorusunu ekliyoruz.

1. Ömer Seyfettin'in açtığı yolda başarıyla ilerler. Roman ve hikâyelerinde değişik toplum kesimlerinden gelen kahramanları kendi dilleriyle konuşturur ve bol bol halk deyimleri kullanır. Onu döneminin en çok okunan yazar­larından yapan özelliklerinin başında kullandığı dilin ra­hat, akıcı, kolay anlaşılır bir dil olması gelir. Damga, Du­daktan Kalbe, Acımak, Miskinler Tekkesi, Kan Davası, Son Sığınak, Yeşil Gece bazı romanlarıdır.
Bu parçada sözü edilen düz yazı ustası aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Peyami Safa B) Yaşar Kemal
C) Reşat Nuri Güntekln       D) Salt Faik Abasıyanık
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar


2.  Bu görüşü savunanlarda "estetik tavır" ön plandadır. Bu görüşün şairlerinde didaktik şiir anlayışının şiirle ilgisi yoktur. Bundan dolayıdır ki ilk yılların heyecanı geçince şairler de haklı olarak "beylik edebiyat" diye niteledikle­ri birçok kötü şairin elinde basmakalıp tekerlemeler hâ­lini alan memleket edebiyatından bıkmış, yeni yollar aramaya başlamışlardır.
Bu parçada sözü edilen şairler aşağıdakilerden han­gisine yönelmişlerdir?
A) Öz Şiir B) Mensur Şiir
C) Yoğun Şiir D) Halkçı Şiir
E) Toplumcu Şiir

3.  Cumhuriyet Dönemi öyküsüyle ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Bu dönem öykücülüğünde yapısal yönden belirgin ve olumlu değişimler olmuştur.
B) Batı öyküsü bu dönemde de yakından takip edilmiş, örnek alınmıştır.
C) Sait Faik Abasıyanık, Çehov tarzı öyküleriyle Türk öykücülüğüne farklı bir yaklaşım kazandırmıştır.
D) Yazarlar bu dönemde "kısa roman" yazmadıklarını fark ederek yoğunluğa önem vermişlerdir.
E) "Öykü" türü daha çok işçileri anlatmakla "roman" türünün gölgesinde kalmıştır.

4.  I. Sordum sarı çiçeğe
Anan baban var mıdır
Ne sorarsın hey derviş
Anam yer, babam yağmur
II. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı
 Önce hafiften bir rüzgâr esiyor
Sallanıyor yapraklar ağaçlarda
Uzaklarda çok uzaklarda
III. İlmin envar ile ol mali
Belki lazım gele istimali
IV. Habib hışım ile bakma
Ben kuluma odlara yakma
V. Ben kimseye açılmaz idim damerin olsam
Kim görür idi sineni, pirahenin olsam
Yukarıdakilerden hangisi Cumhuriyet sonrası Türk şiirine örnek olabilir?
A) I.       B) II.        C) III.        D) IV.       E) V.

5. •  Ele aldıkları sorunları sosyalist bakış açısı ve Rus sosyalist romancılarının yaklaşımıyla oluşturmuşlar­dır.
•  "Aydın sorumluluğu" anlayışıyla öncelikle toplumun aksayan yönlerini anlatmayı önemsemişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki edebî yaklaşımlardan hangisine bağlı eserler oluş­turmuşlardır?
A) Modernist anlayışa
B) Toplumcu - gerçekçi anlayışa
C) Memleket edebiyatı anlayışına
D) Mistik - ruhçu anlayışa
E) Garip anlayışına

6.  I.  Haydar Ergülen
II. Hüseyin Atlansoy
III. Asaf Halet Çelebi
IV. Sedat Ümran
V. Ömer Bedrettin Uşaklı
Yukarıdaki şairlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi 1980 sonrası şiirine dahil edilemez?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.        E) V.

7. Birçok yazar.romanlarındaki başkahramanlar ile aslında  kendilerini  anlatmıştır.   Mesela  Ahmet Hamdi Tanpınar "Huzur"da ............. Peyami Safa "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nda ...................... Abdülhak Şinasi Hisar "Fehim Bey ve Biz"de........ ile aslında kendisini anlatmıştır.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cemal - Hasta Çocuk - Fehim Bey
B) Cemal - Nüzhet - Ferhat Bey
C) Mümtaz - Hasta Çocuk - Fehim Bey
D) Mümtaz - Hasta Çocuk - Ferhat Bey
E) Nuran - Nüzhet - Fehim Bey

8. (I) Necip Fazıl Kısakürek; tarih, medeniyet, Batılı­laşma ve politika konusunda yazılar ve kitaplar yazmıştır. (II) Şiirin yanı sıra roman, tiyatro, hikaye türlerinde de eserler vermiştir. (III) Şiirlerinde ber­rak ve temiz bir Türkçe kullanmıştır. (IV) "Çile", "Kaldırımlar" ve "Sakarya Türküsü" adlı şiirleri ile tanınır. (V) Anı türündeki eserlerini "Mavi Sürgün" adlı kitapta toplamıştır.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışlığı vardır?
A)l        B)II       C) III      D) IV      E) V

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi tiyatro türünde yazılmamıştır?
A) Tohum
B) Reis Bey
C) Nefes Almak
D) Köşebaşı
E) Bir Adam Yaratmak

10. Türk edebiyatında isim yönünden aynı; fakat tür yönünden birbirinden farklı eserler vardır. Mesela "Mahalle Kahvesi", Mehmet Akif Ersoy' un.......... türünde bir eseri iken Sait Faik Abasıyanık'ın ............türünde bir eseridir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Manzum hikaye - öykü
B) Mensur şiir - roman
C) Mensur şiir - öykü
D) Manzum hikaye - roman
E) Tiyatro – roman

11. Aşağıdakilerin hangisinde Abdülhak Şinasi Hisar'la ilgili bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Şiir ve eleştirileriyle edebiyat dünyasına gir­miştir.
B) İstanbul' a özgü ulusal ve yerli yaşantımızı eserlerine yansıtmıştır.
C) Eserlerine gerçeklerin yanında zengin hayal gücü de hakimdir.
D) "Boğaziçi Yalıları" ve "Boğaziçi Mehtapları" adlı romanlarıyla tanınır.
E) Eserlerinde zengin bir anı çeşitliliği vardır.

12. I. "Gurbet şairi" olarak bilinir.
II. "Bingöl Çobanlan" adlı pastoral şiiri ile tanınır.
III. Sanatçı, hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri ile ta­nınır.
Yukarıda bazı özellikleri verilerek tanıtılan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
B) Kemalettin Kamu
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Peyami Safa
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

13. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı ile ilgili aşa­ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Halikarnas Balıkçısı, Bodrum kıyılarını ve Ege' ye ait pek çok deniz ve denizci, balıkçı efsane­sini başarıyla anlatmıştır.
B) Refik Halit Karay, duru bir Türkçeyle başarılı hikayeler kaleme almıştır.
C) Falih Rıfkı Atay, Atatürk ve Cumhuriyet' in ilk yıllarını "Çankaya" adlı romanında işlemiştir.
D) Tarık Buğra, "Küçük Ağa" romanında Kurtuluş Savaşı' nı Anadolu' yu merkeze alarak yazmıştır.
E) Sait Faik Abasıyanık, İstanbul' a ve Burgaz Ada' ya dair pek çok güzelliğe eserlerinde dik­kat çektiği için "İstanbul hikayecisi" olarak ta­nınmıştır.

14. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar, romanlarında Türkiye meselelerine yer vermiştir.
B) Sait Faik Abasıyanık, öykülerinde giriş-geliş­me - sonuç bölümlerine yer verir.
C) Halikarnas Balıkçısı, romanın akışını keserek bilgiler vermiştir.
D) Kemalettin Kamu' nun bazı şiirleri sanat yönün­den zayıftır.
E) Necip Fazıl Kısakürek, mistik anlayışla şiirler yazmıştır.

15. (I) Necip Fazıl Kısakürek, edebiyatın hemen her dalında eser vermesine rağmen şair kimliği ile ta­nınır. (II) Cahit Sıtkı Tarancı, şiirlerini hece ölçüsü ile biçim ve kafiyeyi önemseyerek yazmıştır. (III) Ahmet Kutsi Tecer "memleketçi şiir" anlayışını yan­sıtan eserler yazmıştır. (IV) Abdülhak Şinasi Hisar eserlerine dönemin sosyal ve politik olaylarını yan­sıtmamıştır. (V) Falih Rıfkı Atay, romanlarında Ana­dolu'yu merkez alarak Kurtuluş Savaşı yıllarına yer verir.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangi sinde bilgi yanlışlığı vardır?
A)l        B)II      C)III.      D) IV      E) V

16.  Aşağıdaki eser- tür eşleştirmelerinin hangisin­de yanlışlık yapılmıştır?
Eser
Tür
A) Bingöl Çobanları
öykü
B) Beş Şehir
deneme
C) Çamlıca' daki Eniştemiz
roman
D) Tuna Kıyıları
gezi yazısı
E) Düşten Güzel
şiir


17.  Aşağıdakilerin hangisinde aynı türde yazılan eserler bir arada verilmiştir?
A) Sözde Kızlar - Huzur - Kayıp Aranıyor
B) Semaver - Sözde Kızlar - Huzur
C) Beş Şehir - Huzur - Kayıp Aranıyor
D) Sözde Kızlar - Semaver - Beş Şehir
E) Kayıp Aranıyor - Sözde Kızlar – Tohum

18.  Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek için söylenemez?
A) İlk şiirlerinde halk edebiyatının öz ve biçimle­rinden faydalanmıştır.
B) Son dönem şiirlerinde mistik bir anlayışı be­nimseyerek özgün bir şiir çizgisi oluşturmuştur.
C) Şiirlerinde iç âlemin gizli duygu ve tutkularını dile getirmiştir.
D) Şiirlerinde Fransız parnasyenlerinin etkisi vardır.
E) Tiyatrolarında sosyal sorunları ve manevi bu­nalımları işlemiştir.

19. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpı­nar'ın eser verdiği türler arasında yer almaz?
A) Öykü
B) Roman
C) Deneme
D) Gezi yazısı     
E) Edebiyat tarihi


20. "7. Gün", 1957'de yayımlanan bir romandır. — bu eserinde Tevrat'tan Allah'ın dünyayı yarattığı 7 günle ilgili bölümleri alıntı yapmıştır. Bu alıntıların altına bölümler hâlinde bir insanın 7 günlük ha­yatını anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Orhan Kemal B) Yaşar Kemal
C) Kemal Tahir D) Aziz Nesin
E) Orhan Hançerlioğlu

21. Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sezai Karakoç - Şahdamar
B) Haldun Taner - Kuyucaklı Yusuf
C) Oğuz Atay - Bir Bilim Adamının Romanı
D) Orhan Pamuk - Cevdet Bey ve Oğulları
E) Turan Oflazoğlu - Sokrates Savunuyor

22. (I) Haldun Taner, tiyatromuza sayısız oyun kazan­dırmış ve Türk tiyatrosunun ilerlemesine katkıda bulunmuştur. (II) Tiyatrodaki ilk eserlerinde dra­matik türün başarılı örneklerini vermiş, ardından epik tiyatro denemelerine girişmiştir. (Ill) Türki­ye'de epik tiyatro türü ve kabare tiyatrosunun ön­cüsü olmuştur. (IV) "Deli İbrahim" adlı oyunu Türk tiyatrosu'ndaki ilk epik tiyatro örneğidir. (V) Sanatçı, büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle do­lu yapısını, görgüsüzlük ve bilgisizliğini yansıtan öyküleriyle de tanınmıştır.
Haldun Taner ile ilgili olarak yukarıda numara­lanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I.       B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

23. Hazırlıklarına 1949 yılı sonlarında, "eski şiirimiz­den, millî kültür ve edebiyatımızdan kopmadan yeni ve güzel bir şiir sergilemek, o yıllarda şiirimi­zi çıkmaza sokanlara ve yozlaştıranlara karşı çık­mak ve tavır almak'" parolasıyla başlanan — dergisi, ilk sayısını 16 Mart 1950'de yayımlamış­tır. Yayın hayatını iki dönem hâlinde sürdüren dergi, 1957'ye kadar süren birinci yayın döne­minde 75; 1964'ten 1980'e kadar süren ikinci ya­yın döneminde 202 olmak üzere toplam 277 sa­yı çıkmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hisar B) Hareket
C) Mavi D) Dergah
E) Büyük Doğu

24. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Bit Palas B) Su Burcu
C) Tütün Zamanı D) Sokakta
E) Drina'da Son Gün

25.  —, 1970'li yıllarda "Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken" gibi eserlerinde uyguladığı modernist ve postmodernist teknikler, eserlerin yayımlandı­ğı yıllarda gerçek anlamda değerlendirilememiş­tir. Ancak bu teknikler özellikle 1980'den sonra büyük bir ilgi uyandırmış ve yazarını gitgide artan bir ilginin odağı hâline getirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) OğuzAtay'ın
B) Tarık Buğra'nın
C) Orhan Pamuk'un
D) Yusuf Atılgan'ın
E) Ahmet Hamdi Tanpınar'ın

26.  "—", Abbas Sayar'ın dördüncü romanıdır. Yazar bu romanda Celali isyanları zamanında bölgele­rindeki karışıklıktan, düzensizlikten kaçanların kurduğu bir köyün günümüzdeki durumunu ele alıyor. Bu köyden Almanya'ya gidenleri, gidenle­rin köyde bıraktığı ailelerinin ve köy halkının dra­mını, değişen köy yapısını başarıyla anlatıyor. Ya­zar, diğer yapıtlarında olduğu gibi, kendine özgü akıcı üslupla oluşturduğu bu romanında 17. yüz­yıl Celali döneminin tarihini kısaca ve somut ola­rak yansıtmasının yanında; halkın geçmişten gü­nümüze iletişim aracı olan mektup örneklerine de yer veriyor.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yılkı Atı
B) Dik Bayır
C) Can Şenliği
D) Avare Yıllar
E) Onuncu Köy

27. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde yazdığı anlatmaya bağlı metinlerle adı­nı duyuran sanatçılardan biri değildir?
A) Yusuf Atılgan
B) Bahattin Özkişi
C) Recep Bilginer
D) Mustafa Kutlu
E) Mehmet Şeyda

28. Attila İlhan'ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı — dergisi etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçılar Orhan Veli'nin öncülüğünde or­taya çıkan Garip şiiri akımına karşı çıkmışlardır. Bu sanatçılar, şiirin basit olamayacağını, zengin benzetmeli, içli, derin olması gerektiğini savun­muşlar, şairane bir sanat anlayışının temsilcisi ol­muşlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mavi B) Hisar
C) Hareket D) Büyük Doğu
E) Türk Edebiyatı

29.  Orhan Pamuk'un "Aşk ve Zafer" adlı romanı birçok bakımdan Oğuz Atay'ın "Tutunamayanlar" romanını andırır. Roman içinde bir roman veya hikâye yazmayı da konu edinmiş olan bu eserle­rin farklı tarafı, Orhan Pamuk'un kahramanlarının "Hamlet ve Don Kişot" gibi Batı edebiyatlarının büyük eserlerini değil, "Binbir Gece Hikâyeleri, Mesnevi ve Hüsn ü Aşk" gibi doğu edebiyatları­nın büyük eserlerini kendilerine örnek almış ol­malarıdır.
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalı­dır?
A) I. nin yerine "Elif Şafak'ın" getirilmeli
B) II. nin yerine "Kara Kitap" getirilmeli
C) III. nün yerine "Yusuf Atılgan" getirilmeli
D) IV. nün yerine "ince Memet" getirilmeli
E) V. nin yerine "Denemeler ve Devlet" getirilmeli

30.  Aşağıdakilerden hangisi Orhan Pamuk'un eserlerinden biri değildir?
A) Kar B) Kara Kitap
C) Yeni Hayat
D) Biz İnsanlar
E) Benim Adım Kırmızı

31.  —, hem psikolojik hem de sürrealist bir roman olduğu söylenebilir. Yusuf Atılgan beyaz perdeye de aktarılan bu romanda Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan ve yalnızlık çeken Zebercet'in şahsında psikolojik yabancılaşma ve yal­nızlık konularını işlemiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sokakta'nın
B) Anayurt Oteli'nin
C) Parasız Yatılı'nın
D) Kaplumbağaların
E) Bodur Minareden Öte'nin

32. 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde modernizmi esas alan eserler için söy­lenemez?
A) Okuyucuda geniş çağrışımlar uyandırması
B) Toplumdaki değer çatışmalarını ele alması
C) Konuları toplumsal gerçekçi bakış açısıyla ele alması
D) Alegorik ve şiirsel bir söyleyişinin olması
E) Bireyin huzursuzluğunu, bunalımlarını konu alması

33. 2. Aşağıdaki yazar - eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Tarık Buğra - Çakırcalı Efe
B) Selim İleri - Dirlik Düzenlik
C) Sezai Karakoç - Ala Geyik
D) Mustafa Kutlu - Ölmez Otu

E) Fakir Baykurt – Kaplumbağalar

CEVAPLAR:
1-C, 2-A, 3-E, 4-B, 5-B, 6-E, 7-C, 8-E, 9-C, 10-A, 11-D, 12-B, 13-C, 14-B, 15-E, 16-A, 17-A,18-D, 19-D, 20-E, 21-B, 22-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-B, 27-C, 28-A, 29-E, 30-D, 31-B, 32-C, 33-E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.