Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları

1.      Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebiyatı ürünlerinden değildir?
A)  Ninni     B) Ağıt    C)  Türkü    D) Bilmece     E)  Semai

2.      Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi
 Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken
Yukarıdaki dizelerle,
I. Koklarım ellerini
II. Kış günü bir yaz ateşi
III. Gülleri koklar gibi ben
IV. Avucundan alırım
sözlerinin tümü kullanılarak sarma kafiye düze­ninde anlamlı bir dörtlük oluşturulmak istenir­se, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?
A) I.-III.              B) III.-II.               C) IV. – II.
    IV.-II.           I.-IV.                       I.-III.  

D) II.-III.        E) I.-II.
     IV.-I.             III.-IV.

3.      Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)    Şair, yaşanan ve tasavvur edilen gerçekliği yorumlayarak değiştirir.
B)    Şiir, dış dünyayı nesnel olarak aktarmalıdır.
C)    Şiirde sözcükler yeni anlamlar kazanır.
D)    Şiirde sözcükler temel anlamlarının dışında kullanılabilir.
E)     Şiir, sezgi ve yoruma açık bir türdür.

4.      Dize sonlarında yinelenen, aynı anlamda ve görev­de kullanılan sözcük ve eklere………şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına………….. denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A)  kafiye - redif      B) redif – aliterasyon   C)  kafiye – cinas             D) redif – ölçü      E) aliterasyon - kapalı hece

5.       
Alnımda siyahım var
Bülbül gibi ahım var
Göz gördü gönül sevdi
Benim ne günahım var
Yukarıdaki şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Koşma
B)    Gazel
C)    Mani
D)    Kaside
E)     Semai

6.      Annelerin çocuklarını uyutmak  için kendine özgü bir ezgiyle söyledikleri şiirlere ne ad verilir?
A)    Ninni
B)    Murabba
C)    Varsağı
D)    Gazel
E)     Bilmece

7.       
Yürü behey Bulgar Dağı
Senden güzel dağ olma mı
Sende yaylayan güzelin
Yanakları ağ olma mı
Yukarıdaki şiir aşık edebiyatının hangi nazım şekline aittir?
A)    Koşma
B)    Semai
C)    Gazel
D)    Varsağı
E)     Mesnevi8.       
Dadaloğlu'm bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir
(Dadaloğlu)
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik   B) Pastoral      C) Didaktik     D) Dramatik   E) Lirik9.      Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Nazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu
Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz uyak      B) Sarma uyak     C) Mani tarzı uyak    D) Çapraz uyak
E) Örüşük uyak10.  Aşağıdakilerden hangisinde bir kişileştirme vardır?
A)    Toprağı boyadım otlar ağladı / Oturdum, kalkmadım otlar ağladı
B)    Buluta yaslandım, ışığı tuttum / Seni hatırladım, seni unuttum
C)    Topladım yolları eyledim yumak / Musalladan gayrı görmedim durak
D)    Aydınlığa koştum karanlık çıktı / Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı
E)     Yok yere yokluğu vurdum dün gece / Gönlümü toprağa serdim dün gece


11.       Kalem böyle çalınmıştır yazıma
Yazım kışa uymaz kışım yazıma
Yukarıdaki dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım uyak    B) Tam uyak    C) Zengin uyak    D) Cinaslı uyak
E) Örüşük uyak


12.  Çamlar (I) hüzünlü, yollara düşmüş söğüt (II) ile çınar (III)
Yaprak (IV) döküp huzura kapanmıştı sonbahar (V)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinde kişileştirme yoktur?
A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.        E) V.13.  Her gününü, eğlenerek, gezip tozarak geçiren kızına annesi dönerek:
   -   Hamarat kızım, bugün bize baklava mı yapmış    acaba? dedi.
   Bu diyalogda annenin kızına söylediği söz hangi sanatın çerçevesindedir?
A)   Kinaye
B)   Tariz
C)   İstiare
D)   Tezat
E)   Mübalağa

14.    Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Doğrudan doğruya kır hayatının güzelliğini işleyen kısa pastoral şiirlere “idil” denir.
B) Kişilerin ve çevredeki nesnelerin gülünç taraflarını ele alarak onları yeren, kötüleyen şiirlere 'satirik şiir' denir
C) Divan edebiyatında ölen kişilerin ardından söylenen yas şiirlerine “mesnevi” denir.
D) Kasidede şairin kendini övdüğü bölüme “fahriye” denir.
E) Gazelin en güzel beytine “beytü’l-gazel” denir.

15.  Kadrin bilmeyenler alır eline
Onun için boynun eğri menekşe
Karacaoğlan, menekşenin boynunun eğriliğini, onun değerini bilmeyenlerin eline almasına bağlayarak aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmuştur?
A)    Tenasüp
B)    İrsal-i mesel
C)    Tevriye
D)    Ad aktarması
E)     Hüsn-i talil16.  Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, onun erdemlerini, iyi yönlerini dile getirmek amacıyla yazılan şiirlere verilen addır. Ölen bir kişi için yazılan bu tür şiirlere di­van edebiyatında ....., halk edebiyatındaysa.....denmiştir.
Bu parçada boş bırakılan serlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi geti­rilebilir?
A)    mersiye - ilahi       
B)    mesnevi - koşma
C)    hicviye - koşma      
D)    mesnevi - ağıt
E)     mersiye – ağıt


17.  Ela gözlerine kurban olduğum
Yüzüne bakmaya doyamadım ben
İbret için gelmiş derler cihana
Noktadır benlerin sayamadım ben
Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır
B) Redif vardır.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
D) Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.
E) Benzetme sanatından yararlanılmıştır.18.  Altı temel bölümden meydana gelen kasidenin ilk bölümüne (I), asıl konuya geçişin sağlandığı, bağlantı kurulduğu ikinci bölümüne (II), adına kaside yazdığı kişiyi övdüğü üçüncü bölümüne (III), araya sıkıştırdığı gazel tarzındaki dördüncü bölümüne (IV), şairin kendisin övdüğü, sanatının inceliklerinden bahsettiği beşinci bölümüne (V),  şairin övdüğü kimse ve kendisi için Allah’tan ikbal, saadet, uzun ömür ve başarı dilediği son bölüme de (VI) denir.
Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?
A)    girizgâh, nesib, fahriye, methiye, tegazzül, dua
B)    nesib, girizgâh, fahriye, tegazzül, methiye, dua
C)    girizgâh, teşbib, fahriye, methiye, tâc, dua
D)    nesib, girizgâh, fahriye, dua, methiye, tegazzül
E)     nesib, girizgâh, methiye, tegazzül, fahriye, dua
19.  Aşağıdakilerden hangisi “koşma” nazım şeklinin konu bakımından türlerinden biri değildir?
A)    Güzelleme
B)    Tenasüp
C)    Koçaklama
D)    Taşlama
E)     Ağıt

20.  Bir küçük ay taşı                 
İçinde beyler aşı                                                                        
Pişirirsen aş olur                 
Pişirmezsen kuş olur 
            (Yumurta) 
Yukarıda bir örneği yer alan, akıl oyunlarına ve eğlendirmeye dayalı anonim halk edebiyatı ürünlerine ne ad verilir?
A) Sagu    B) Gazel     C) Bilmece    D) Koşma    E) Türkü
21.  Kaman civarına bahar gelince
Yıkılır ovadan yörük çadırları,
Yücesinde pare pare duman tutmuş
Düldül Dağ'ın yaylasında mekân kurulur.
Hoş gelmişsin ilkbahar!
Nisan ayı içinde donanır dağlar,
Donanır yeşilinden, alından
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden han­gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik B) Pastoral     C)Epik
D) Didaktik     E) Dramatik


22.  Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatına ait değildir?
A) Semai      B) Koşma       C) Varsağı     D) Türkü 
E) Destan


23.  Tekke edebiyatında dini konuları iğneli ve mizahlı bir dille anlatan şiirlere ……..tekkedeki zahidlerin “Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz.” şeklinde özetlenebilecek düşüncelerini içeren şiirlerine ise …….. adı verilir.
Bu bilgide boş bırakılan yerlere aşağıdakiler- den hangisinde verilenler sırasıyla getirilmeli­dir?
A)  devriye - şathiye
B)  nutuk - devriye
C)  ilahi - semai
D)  şathiye - ilahi
E)  şathiye – devriye


24.  Bugünkü hikâye ve romanın, sözlü edebiyat döne­mindeki destanın divan edebiyatındaki karşılığıdır. Divan edebiyatında beyit sayısı en çok olan nazım şeklidir. Savaş, aşk ve din konularını işler. Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
Belirtilen özellikler aşağıdaki nazım şekillerin­den hangisine aittir?
A) Koşma B) Gazel    C) Müstezat
D)  Mesnevi                    E) Murabba25.  Bir varlığın, olayın ya da durumun olduğundan büyük veya küçük gösterilmesi sanatına ne ad verilir?
A) Tezat (Zıtlık)
B) Mübalağa (Abartma)
C) Teşhis (Kişileştirme)
D) Telmih (Hatırlatma)

E) Tariz (İğneleme)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.