Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Cümlede Anlam YGS'de Çıkmış Sorular

Cümlede Anlam, Cümlenin Anlamı ve Yorumu YGS 2010-2014 Çıkmış Sorular ve Cevapları
Cümlenin anlamı ve yorumu konusuyla ilgili YGS'de son 5 yılda çıkmış sorular aşağıdadır. 2014-2010 yılları arasında YGS'de çıkmış cümle anlamı soruları
Cümle Anlam YGS Çıkmış Sorular

1. Hem roman hem de öykü yazan Truman Capote da öyküye farklı bir rol biçenlerdendir. Capote özellikle kısa öykünün yazar için bir tür parmak jimnastiği olarak değerlendirilmesine itiraz eder.
Capote'nun kısa öyküyle ilgili olarak karşı çıktığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Roman ile eş değer tutulması
B) Kolayca yazıldığının düşünülmesi
C) Hacimsiz olarak kabul edilmesi
D) Anlatımın yavan olarak görülmesi
E) Okur kitlesinin farklı gösterilmesi
(2014-YGS)

2. 1769'da Nicholas Cugnot adında bir Fransız askeri tarafından karada yol alan ilk mekanik taşıt yapılıncaya kadar kara taşımacılığı; katır, at gibi hayvanlar tarafından çekilen arabalarla sağ­lanıyordu.
Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karada yol alan ilk mekanik taşıt askerî amaçlarla üretilmiştir.
B) Mekanik taşıtlar, hayvan taşımacılığını sona erdirmiştir.
C) Hayvan gücüyle çekilen kara araçları çok uzun süre kullanılmıştır.
D) Mekanik taşıtlar, XVIII. yüzyılda yalnızca Fransa'da kullanılmıştır.
E) Profesyonel taşımacılık faaliyetleri, XVIII. yüz­yılda Fransa'da başlamıştır.
(2014-YGS)

3. Klasik eserleri okumaya en çok, kendi yazdıkla­rımı tekrar ettiğimi hissettiğim zamanlarda ihti­yaç duyarım.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) Kimi eserlerin her dönemde okunurluğunu sürdürdüğü bilinir.
B) Bir yazarın, okuduklarından etkilenmeden yazması mümkün değildir.
C) Her eser, başka metinlerden alınan parçalarla renklenen bir tablodur.
D) Yazar, benzer ürünler ortaya koymaktan kaçınmak istiyorsa yazdıklarını ara sıra göz­den geçirmelidir.
E) Çağını aşmış eserleri okuma, yaratıcılığı bes­leyen bir etkinliktir.
(2013-YGS)

4. Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız ola­bileceği bir soruyu, kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sor­malıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edi­lerek hazırlanmış bir sorudur?
A) Çok önemli iki ödül almasına rağmen son romanınızın çok satılmamasının nedeni ne olabilir?
B) Bazı eleştirmenler son romanınızın bazı bölümlerinin bir Alman yazarın romanından alındığını iddia ediyor, bu konuda ne düşünü­yorsunuz?
C) Eserlerinizde soyut konuları ele alışınızın okuyucuyu yorduğunu düşünmüyor musu­nuz?
D) Bazı yazarlarımızın dediği gibi "Keşke yayımlamasaydım!" diye düşündüğünüz yazılarınız oldu mu?
E) Eserlerinizde aynı konuyu işleyip durmaktan kurtulamamanızı neye bağlıyorsunuz?
(2013-YGS)

5. Şiir, yalnızca acıları, yoksunlukları, mutsuzlukları dile getirmemelidir. —?
Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdü­rülemez?
A) Gerçekte de sevinçle hüzün, ölümle yaşam yan yana karşımıza çıkmaz mı
B) Türk halk müziğinde uzun havalardan sonra oyun havalarına geçilmez mi
C) Okuyucunun şiirden alacağı hazzı sınırlama­ya gerek var mı
D) Günümüzde insan yaşamının trajik yönlerini yansıtan eserler de ilgi çekmiyor mu
E) Şiir okuyucusunu karamsarlığa itmenin bir anlamı var mı
(2013-YGS)

6. (I) Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanan bir şairi­miz... (II) İkinci kitabıyla tekrar okuyucunun kar­şısında. (III) Açık ve yalın anlatımlı, kısa dizeler­den oluşan şiirlere imza atmış. (IV) Sanatçının bu kitabındaki tüm şiirleri yine okuyucunun duyum­sama ve düş kurma yetilerini harekete geçiriyor. (V) Şair, şiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoğun karanlıkların içine, kimi zaman da aydınlık gün­düzlere götürüyor.
Bir şairden ve şiirlerinden söz edilen bu par­çadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, okurların beğenisini kazandığı üzerinde duruluyor.
B) II. cümlede, kimi ürünlerini bir araya topladığı belirtiliyor.
C) III. cümlede, şiirlerinin dil ve biçim özellikleri dile getiriliyor.
D) IV. cümlede, işlev yönünden önceki şiirleriyle benzerliği olduğu sezdiriliyor.
E) V. cümlede, şiirlerde birbirine karşıt durumla­rın işlendiğinden söz ediliyor.
(2013-YGS)

7. (I) ABD'Iİ bilgisayar uzmanı Scott Fahlman tara­fından bulunan ve İnternet'in vazgeçilmezlerin­den olan gülen surat (smiley) tam 30 yaşında. (II) Fahlman, duyguların yazı dilinde ifade edilmesini kolaylaştırmak için iki nokta ve parantez işaretle­rini kullanarak bir ifade oluşturdu. (III) Bu "gülen suraf'ı ilk olarak üniversitenin e-posta listesine yolladığı bir notta kullandı. (IV) Fahlman, öğren­cilere ve çalışma arkadaşlarına şöyle yazdı: "Şaka yaptığınızı belirtmek için şunu kullanmayı öneriyorum: :-)" (V) Kısa zamanda kabul gören bu mutluluk ifadesini bugün İnternette yazışır­ken sıklıkla kullanıyoruz. (VI) Mutluluğumuzu artık bununla ifade ediyoruz.
Gülen suratın (smiley) anlatıldığı bu parçada­ki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa­ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, kaç yıl önce ortaya çıktığı açık­lanmıştır.
B) II. cümlede, yeniliğin hangi amaçla ortaya konduğu belirtilmiştir.
C) IV cümlede, önerisini kimlerle paylaştığı dile getirilmiştir.
D) V. cümlede, bir saptama yapılmıştır.
E) VI. cümlede, işleviyle ilgili bir değişiklikten söz edilmiştir.
(2013-YGS)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde klasiklerle ilgili farklı bir düşünce dile getirilmiştir?
A) Söyledikleri, hiçbir dönemde tüketilmez.
B) Okurların dünyasında özgün ve değişmeyen bir yeri vardır.
C) İnsan, yaşamının her döneminde onlarda kendini bulur.
D) Anlaşılıp kavranabilmesi özel bir çaba, özel bir okurluk donanımı gerektirir.
E) Onları okumaktan alınan haz hiçbir zaman azalmaz.
(2012-YGS)

9. Yazar; karşıtlıkların üst üste yığıldığı, ucu açık, kesin bir yargıya götürmeyen, tam bitmeyen metinleriyle, okuru düşüncelerin eşiğinde bırakı­yor.
Bu sözlere göre yazarın, okura yönelik olarak gerçekleştirmek istedikleri arasında aşağıda­kilerden hangisi yoktur?
A) Okuduklarını tamamlatıp onu bütünselliğe kavuşturtma
B) Düş gücünü geliştirme
C) Çok boyutlu düşündürme
D) Yorumlamaya yönlendirme
E) Söylenenlerin kanıtlanmasını isteme
(2012-YGS)

10. (I) Mario Giordano'nun Deney adlı romanı ilk kez dilimize çevrilmesine karşın sinemaseverler bu isme yabancı değil. (II) Deney önce Das Experiment, ardından a The Experiment adlarıy­la iki kez sinemaya uyarlanmıştı. (Ill) Bu uyarla­malar, romanı kadar başarılı değilse de ilki Alman, ikincisi Amerikan yapımı olan her iki film de seyircilerin ilgisini çekmişti. (IV) Doğrusunu söylemek gerekirse hikâyesi o kadar etkileyici ve sinemaya uyarlamaya o kadar elverişli ki bu film­lerin ilgi çekmemesi için yönetmenlerin özel bir beceriksizlik göstermeleri gerekliydi. (V) Çünkü Deney otorite ve güç arasındaki ilişkiyi, iktidarın doğasını ve büyüsünü, hapishanenin işlevini, sonuç olarak da insanın karanlık yanlarını sorgu­layan bir roman.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gisinde hem olumlu hem de olumsuz bir eleş­tiri söz konusudur?
A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.      E) V.
(2012-YGS)

11. (I) Tanpınar'ın yarım kalmış son romanı Ay'daki Kadın bir rüyadan uyanışla başlar ve içinde "rüya" sözcüğünün geçtiği bir cümleyle yarıda kalır. (II) Kitapta en çok yinelenen sözcüktür rüya; roman da adını, edebiyatımızda benzeri az bulu­nur bir mizahla kurulmuş eşsiz bir rüyadan alır. (III) Tanpınar'ın roman ve şiirlerini yakından tanı­yanlar için Ay'daki Kadın'ın baştan aşağı bir rüya dili ve atmosferiyle kurulduğunu söylemek de şaşırtıcı olmayacaktır. (IV) Ay'daki Kadın, daha ilk sayfasından anlaşılacağı gibi okuyucuyu Tanpınar'ın o bilinen dünyasının nazlarına hemen götüren bir roman. (V) Öte yandan, tamamlan­mamış kitabın dünyası, çok belirgin düzeltmele-riyle Tanpınar'ın kimi romancı sırlarını ve karar­sızlıklarını açığa vuran bir dünya.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gisinde kişisel düşünceye ver verilmemiştir?
A) I.        B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.
(2012-YGS)

12. (I) Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın 1940'ta yayımladığı, ikinci şiir kitabı olan Çocuk ve Allah okurla yeni­den buluşuyor. (II) Türk şiirinin dil ve yapı bütün­lüğü bakımından en sağlam yapıtlarından biri. (III) Bin yıllık Türk şiirinin yüzyılımızdaki son hal­kası olarak varlığını koruyor. (IV) Şair; kitapta, insanın evrendeki yerini, doğanın görkemi karşı­sındaki sarsılış ve duyuşlarını dile getiriyor. (V) Bunları çocuklara özgü bir düş gücüyle yansıtı­yor.
Bir şair ve yapıtından söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, anlatılan kitabın daha önce de basıldığından söz edilmiştir.
B) II. cümlede, şiirlerin benzerlerinden ayrılan yönlerine değinilmiştir.
C) III. cümlede, şiirleri güzel ve etkileyici kılan etkenler üzerinde durulmuştur.
D) IV. cümlede, işlenen temalara değinilmiştir.
E) V. cümlede, şiirlerin nasıl bir bakış açısıyla oluşturulduğu belirtilmiştir.
(2012-YGS)

13. (I) Servetifünun temsilcileri içinde Tevfik Fikret'ten sonra en büyük şair" olarak nitelendirilen Cenap Sahabettin ile okul kitaplarında ilk karşılaşmam hançer gibi keskin bir Erzurum kışına rastlar. (II) Zaten büyük bir çoğunluğumuz şair ve yazarlarla ancak okul kitaplarında tanışmışızdır. (III) Ne gariptir ki o büyük şairin o büyük şiiriyle Erzurum'un kan donduran, kasıp kavuran soğu­ğu yüzünden bir türlü ısınmayan sınıfında tanı­şınca içim ısınmıştı. (IV) Şiir sevenler bilir; şiir insanın içini ısıtır, yerine göre serinletir, düşünce­lerin ağırlığından kurtarır, alır götürür insanları bir yerlere gönlünün elinden tutarak. (V) Elhân-ı Şitâ, o soğuk kış mevsiminde, o yatılı okulda yalnızlı­ğımın ve özlemlerimin üzerine örtülüveren sıca­cık bir battaniye etkisi yaratmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin han­gisinde yalın bir anlatım söz konusudur?
A) I.        B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.
(2012-YGS)

14. (I) Yaşadığı dönemin şiir anlayışından uzakla­şarak uçlarda dolaşan, alışılmadık bağdaştır­maları ve imgeleriyle zaman zaman, bilinen söylemin dışına taşan şair, sürekli yenilikler peşinde koşmuştur. (II) Karşılaştığı insanlık durumlarına yeni duygu ve anlamlar yükleyerek onları yeniden yazmıştır. (III) Şiirlerini oluşturur­ken boş alanlar bırakmış, uzun dizeleri kırmış­tır. (IV) Şiirde bir yenilik gerçekleştirmek için dilin yerleşik söz değerlerini olduğu gibi kullan­maktan kaçınmış, dili yeniden kurmaya yönel­miştir. (V) Şiirlerinin çoğunda, çok anlamlı söz­cükler kullanarak değişik çağrışımlar uyandır­mıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, sözü edilen şairin şiirlerinin içeri­ğiyle ilgilidir?
A) I.        B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.
(2011-YGS)

15. (I) Kimi şairler vardır, daha ilk şiirleriyle yeni bir içerik, yeni bir biçim yaratırlar. (II) Bu şairler, sürekli bir arayış içinde olduklarından zaman zaman şaşırtsalar da düş kırıklığına uğratmaz­lar okurlarını. (III) Moda yönelişlere itibar etmez­ler, dışarıdaki "gürültü" dikkatini dağıtmaz bu tip şairlerin. (IV) Kendilerini yenileme süreci içinde olan bu şairler okurlarının beklentilerini boşa çıkarmazlar. (V) Şiirin iç sese dayandığı­nın, yapısal bir bütünlük ve sağlamlık gerektir­diğinin bilincindedirler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) III. ve V.     B) IV. ve V.      C) II. ve IV.
D) I. ve III.       E) I. ve II.
(2011-YGS)

16. (I) Berna Moran'ın deyişiyle "huzursuzluğun romanı", Fethi Naci'ye göre de "Türkçenin en güzel aşk romanı" olan Huzur'un yayımlanışı-nın üzerinden yaklaşık elli yıl geçti. (II) Bu romanda olaylar, bir ağustos günü başlar ve radyodan İkinci Dünya Savaşı'nın başladığını haber veren bir anonsla biter. (III) Her ne kadar ilk bakışta aşk romanı gibi görünse de günahın ve kavuşmanın değil, Doğu'yla Batı'nın, huzur­suzluğun, zaman ve müziğin romanı olarak kabul edilir. (IV) Huzur, hiçbir zaman Madam Bovary'nin yarattığı etkiye benzer bir etki yaratmamıştır. (V) Madam Bovary gibi can sıkı­cı taşranın romanı değildir Huzur; tam tersine çok eski, çok köklü bir kentin, İstanbul'un, Boğaziçi'nin romanıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme söz konusu değildir?
A) I.        B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.
(2011-YGS)

17. (I) Günümüzde, yeni yetişen genç yazarlar ken­dinden öncekileri tanımadıkları, okumadıkları için bir eksiklik duymuyor sanki. (II) Bunlar deneyimli, usta yazarların önünde yaprak gibi titremiyor artık, kendine çok güveniyor. (III) Bununla birlikte yapıtları ilgiyle karşılanan, geniş okur kitlelerine seslenen sanatçının çok iyi yazar olduğu yanılgısına düşüyor. (IV) Yeni kuşağın "Ne olacaksa çabucak olsun." düşün­cesinden doğan bu gözü kara yarış, bence oldukça tehlikeli. (V) Çünkü bu, bireyciliğin, "ben ben"ciliğin egemenliği anlamına gelir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgi­li olarak aşağıda verilenlerden hangisi yan­lıştır?
A) I. cümlede, usta yazarların, edebiyat dün­yasındaki gelişmelerden kaygılandıkları dile getiriliyor.
B) II. cümlede, genç yazarların değişen tutum­ları hakkında bilgi veriliyor.
C) III. cümlede, yanlış bir kanıya değiniliyor.
D) IV. cümlede, olumsuz bir durumla ilgili kişi­sel görüş belirtiliyor.
E) V. cümlede, önceki cümlede belirtilenle ilgili yorum yapılıyor.
(2011-YGS)

18. Paul Valer, "Küçük dergiler, edebiyatın, şiirin laboratuvarıdır." demiştir.
Sanatçı, bu sözüyle küçük dergilerin hangi özelliğini belirtmek istemiştir?
A) Belirli türlere bağlı kalma
B) Ürünleri seçerek yayımlama
C) İlk yapıtlara ve yeniliklere yer verme
D) Yapıtları yazarlardan ayırarak düşünme
E) Okurların beğenisini geliştirmeyi önemseme
(2010-YGS)

19. "Yazacaklarım, yazdıklarım gibi olacaksa sözün onurunu koruyarak kalemimi kâğıdın yanı başı­na bırakıveririm." demiş bir şairdir o.
Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden han­gisini anlatmak istemiştir?
A) Yazın alanında kendini göstermeyi herkesin başaramayacağını
B) Kendi söylemini her şeyin üzerinde tuttuğu­nu
C) Çok yapıt vermenin, zamanla yazarları bu işten soğuttuğunu
D) Kimi yazarların eleştirilerden çekindiği için yazmadığını
E) Kendini yinelemeye başlarsa yazmaktan vazgeçeceğini
(2010-YGS)

20. I. Sanatçı, toplumsal ilişkileri öyle bir biçimde
ortaya koymalıdır ki başkaları da o ilişkileri görebilsin.
II. Çağından sorumlu olan bir sanatçı, gerçeği dile getirmekle yetinmez, aynı zamanda onu yeniden biçimlendirme amacını güder.
III. Değerlerini yitirmiş bir toplumda sanat, doğ­ru sözü söyleyecekse yitirilen değerleri de yansıtmak zorundadır.
IV. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat, dünyanın değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir.
V. Sanatçıya görevini anımsatmak ve onu uyar­mak toplumsal bir sorumluluktur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi­leri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.        B) II. ve IV.       C) II. ve V.
D) III. ve IV.      E) IV. ve V.
(2010-YGS)

21. (I) Onca güzel, onca kalıcı şiir yazmış, Türk şiiri­ne yeni renkler katmış bir şairin arada sırada kötü şiir yayımlayabileceğin! kabul edebiliriz. (II) Buna bir itirazımız yok. (III) Ama bu, gelecekte onun sanatsal değerine gölge düşürür. (IV) Hangi yaşta, hangi aşamada olursa olsun şaire hep daha iyisini, yenisini yazmak yakışmaz mı? (V) Elli yılda kazandığı ustalık sıfatına zarar ver­mesi doğru mudur şairin?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak olumsuz nitelikli eleştiriye yer verilmiştir?
A) I.        B) II.      C) III.      D) IV.    E) V.
(2010-YGS)

22. (I) Âşık geleneğinin teknolojiyle tanışması, gra­mofonla olmuştur. (II) Radyo yayınlarında halk müziğine ve âşık tarzı ürünlere yer verilmesiyle birlikte gelenek, geniş kesimlerle buluşmuştur. (III) Her zaman, her yerde dinleme olanağı veren plak ve kasetler geleneğe farklı bir boyut kazandırmıştır. (IV) Sonraki yıllardaysa televiz­yonda, aşık edebiyatı ürünlerine daha fazla yer verilmiştir. (V) Artık, kahvehaneler ve köy odala­rından çok, elektronik ortamda yorumlanan bu ürünlerin eğitici yönü, eğlendirici yönünün geri­sinde kalmıştır.
Âşık geleneğinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı­da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, bir gelişmeden söz edilmiştir.
B) II. cümlede, nasıl yaygınlaştığı anlatılmıştır.
C) III. cümlede, bir yeniliğin dinleyicilere sağla­dığı kolaylık dile getirilmiştir.
D) IV. cümlede, dinleyici isteklerinin önemsen­diği belirtilmiştir.
E) V. cümlede, işlevinde görülen bir değişiklik ortaya konmuştur.
(2010-YGS)

23. (I) Günümüzde yayıncılar, çok satan kitapların peşinde koşuyor, bir yazarın ya da kitabın değerini ne kadar sattığı belirliyor. (II) Reklamı­nı, etkinlik sayısı ve ziyaretçi çokluğuna bağla­yarak yapan kitap fuarları da bu tutumu besli­yor. (III) Artık çok satan kitap, iyi kitap olarak algılanıyor. (IV) Böyle bir ortamda yetişen genç bir yazarın, "Okunuyorum öyleyse varım." demesinden doğal ne olabilir? (V) Bu yüzden yazarlar, nitelikli ama okunmayan kitaplar yaz­ma yerine, popüler romanlar üretmeyi, medya­da çok görünmeyi yeğliyorlar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, bir zorunluluk dile getirilmiştir.
C) III. cümlede, değişen bir değerlendirme ölçütünden söz edilmiştir.
D) IV. cümlede, sonuç ortaya konmuştur.
E) V. cümlede, yazarların yönelimi üzerinde durulmuştur.
(2010-YGS)

24. (I) Küçüklüğümden beri, babam edebiyatçı olduğu için doğal olarak hep edebiyatın için­deydim. (II) Ama nedense yazmayı uzun yıllar hiç düşünmedim. (III) Yazmaya babamla ilgili bir anı kitabı yazarak başladım. (IV) O kitabı yazarken bir de öykü gelişti, yazma gücümü böylece keşfettim. (V) Ondan sonra, demek ki yazabiliyormuşum, dedim; öyle de devam etti.
Bir yazarın kendini anlattığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı­da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, çocukluğunun geçtiği ortama ilişkin bilgi veriyor.
B) II. cümlede, kendisinin de açıklayamadığı bir duruma değiniyor.
C) III. cümlede, yazma işini oyalanma amacıy­la yaptığını belirtiyor.
D) IV. cümlede, yazma serüveninde ortaya çıkan bir durumdan söz ediyor.
E) V. cümlede, yazmadaki öz güveninin nasıl geliştiğini açıklıyor.

(2010-YGS)


YGS - CÜMLE ANLAMI CEVAPLAR
1.B       2.C       3.E      4.B      5.D       6.A
7.E       8.D       9.E     10.C     11.A     12.C
13.B      14.B     15.C     16.B     17.A     18.C
19.E      20.B     21 .C     22.D    23. B     24.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.