Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Cevapları Nova Yayınları Sayfa 15 2015-2016

10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Cevapları Nova Yayınları Sayfa 15 2015-2016
SAYFA 15


1-Okuduğunuz ilk üç metin tarihin hangi dönemini yansıtmaktadır? Metinlerden hangisi edebîdir?

Bu metin 16. yüzyıl Osmanlı dönemini yansıtmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılır. Şehzade Mustafa Kanuni’nin oğludur.
3. metin edebi metindir.

2. a) Prof. Dr. Mine Mengi’ye ait metinden yararlanarak edebiyat tarihinin hangi konuları incelediğini aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyerek belirtiniz.

Edebî dönem X
Şair ve yazarların edebî kişiliği X
Şair ve yazarların hayatı    X                  verilenlerin hepsi edebiyat tarihinin kon
Edebî eserler X                                           konularıdır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ:
EDEBİYAT TARİHİNİN İNCELEDİĞİ KONULAR:
  • Edebi dönemler
  •  Şair ve yazarların hayatları
  •  Şair ve yazarların edebi kişiliği
  • Sanatçıların(şair ve yazar) eserleri
  • Edebi dönemlerin belirleyici özellikleri
  • Edebiyatı etkileyen tarihi olaylar
  • dönemin siyasi özellikleri
  • dönemin sosyal özellikleri
  •  edebi türlerin gelişimi

b) 2 ve 3. metinlerden ve araştırmalarınızdan da yararlanarak tarih ile edebiyatın nasıl bir ilişkisi olabileceğini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sıralayınız.
 Yöntem farklılıkları olmasına rağmen tarih ile edebiyat tarihi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Bir milletin geçmişteki duygu, düşünce ve kültür hayatını yansıtan me­deniyet tarihi genel tarihin önemli bir koludur. Aynı amaca hizmet eden edebiyat ta­rihleri, tarihçilerin başvuracağı önemli kaynaklardan biri kabul edilmektedir. Bazı edebî eserler, tarihe kaynaklık eder, tarihi aydınlatır. Tarih öncesi devirleri ay­dınlatmada kaynak vazifesi gören destanlar, siyasî, sosyal ve ekonomik hayat hakkında bilgiler veren gazavatnameler, siyasetnameler, seyahatnameler, sefaretnameler ve tezkireler tarih araştırmalarında başvurulacak kaynaklardır. Tarihî olayların ise edebiyat üzerinde etkisi büyüktür. Edebî eserleri yazıldığı dönemin tarihi bilinmeden tam olarak anlamak mümkün değildir. Ancak, sanatçının tarihî bilgileri aynen kullanmak zorunda olmadığı; gelecek ve tarih kavramlarını kullanmak ve olay örgüsünü istediği gibi tertiplemek bakımından hür olduğu unutulmamalıdır.

3. “Uygarlık, tarih, edebiyat, kültür, edebiyat tarihi ve uygarlık tarihi” kavramları hakkında yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
            Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
            Tarih geçmişteki olaylara ait bilgilerin keşfi, toplanması, bir araya getirilmesi ve sunulması bilimidir.
            Kültür, bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tümüne denir.
            EDEBİYAT:Duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazıyla etkili ve güzel bir şekilde anlatılmasıdır.
            Edebiyat Tarihi : Bir milletin meydana getirmiş olduğu edebi eserleri ve bu edebi eserlerin yazarlarını kronolojik olarak inceleyen eserlere edebiyat tarihi denir.
            Uygarlık Tarihi : Bütün ulusların meydana getirdikleri uygarlık eserlerini kültür ve medeniyet ürünleridir.

4. Okuduğunuz ilk üç metnin konuyu işleyiş şekillerini karşılaştırınız. Bulduğunuz benzerlikleri ve farklılıkları sözlü olarak ifade ediniz.
5. a) “Göç Destanı”nın özetini arkadaşlarınızla okuyunuz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.