Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

6. Sınıf İHO Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

6. sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı dersi 1. dönem 1. yazılı

1- İslam Tarihinde Cahiliyye kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir.
A)Hiç okuma yazma bilmeyen Arapların yaşadığı toplumdur.       
B) Arapların Müslüman olduktan sonraki hayatlarını anlatan dönemdir.   
C)İslam öncesi Arapların inanç, tutum ve davranışlarının anlatıldığı dönemdir.
D)Hiçbir dine inanmayan insanların yaşadığı dönemdir.


2- Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan ilk savaştır?                                                                                                   A) Hudeybiye  B) Uhud    C) Hendek       D) Bedir        

3- Peygamberimize Muhammedü’l-Emin lakabının verilmesinin sebebi nedir?
A) Yardımseverliğinden      B) Çalışkanlığından
C) Güvenilirliğinden            D) Merhametinden

4-- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kiminle birlikte hicret etmiştir?
a) Hz.Osman                                       B)Hz. Ali      
  C) Hz.Ebu Bekir                  D) Hz.Ömer

5- Peygamberimizin annesi vefat ettikten sonra kendisinin bakımını kim üstlenmiştir?
A) Ebu Talip               B) Abdulmuttalip 
C) Halime                   D) Hatice

6- Aşağıda Hz Muhammed’in bazı aile büyükleri yer almaktadır. Yanlış olanı bulunuz.
A) Amcası: Ebu Talip           
B) Süt annesi: Amine
C) Dedesi: Abdulmuttalip     
D) Babası: Abdullah

7- Peygamber Efendimizin  sözlerine ne ad verilir?
A) Ayet    B) Hadis      C) Mucize       D) Vecize

8-Peygamberimizin doğdu çevre ve dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
A)Putlara tapmak çok yaygındı.
B)Kabilecilik  yaygın değildi.
C)İnsan haklarına değer verilmezdi.
D)Ticaret önemli bir geçim kaynağıydı

9-Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir?
a)      20 Nisan 571 pazartesi günü - Medine
b)      20 Nisan 571 pazartesi günü - Mekke
c)      10 nisan 571  Cuma günü- İstanbul
d)     20 nisan 610 yılı kadir gecesi- Suriye

10-Peygamber efendimizin doğduğu gece ülkemizde kutlanılan kandile ne ad verilir?
a)Reğaib     B) Kadir   C) Mevlit   D) Miraç

11- Peygamber efendimizin annesi Kureyş kabilesinin ……………….kolundan, babası da  Kureyş’in    ………………. kolundandır. Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir?
a)      Haşimoğulları- Zühreoğulları
b)      Zühreoğulları -Haşimoğulları-
c)      Zühreoğulları-Zühreoğulları
d)     Haşimoğulları-Haşimoğulları

12-Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır?
A)  Hz. İsa                B)  Hz. Musa
C)Hz. İbrahim           D)Hz. Şit

13-Peygamberimizin ismi olan “Muhammed” ne anlama gelmektedir?
Son peygamber            B)Seçilmiş
C)Allah’ın kulu               D) Çokça övülen

14- Hz. Peygamberin, amcası Ebu Talib’le çıktığı şam seyahati sırasında görüştüğü rivayet edilen rahibin adı nedir?
A) Busra                                B) Bahira
C) Varaka                               D) Yasir

15-Peygamberimizin ilk ve son doğan çocuklarının adları nelerdir.
 A)Kasım -  İbrahim      B) Kasım- Fatıma
C) Zeynep – Fatıma D) Fatıma- Abdullah

16- Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve Hz Muhammed‘in de yirmi yaşlarındayken katıldığı erdemliler topluluğu anlamındaki  cemiyetin adı nedir?
A) Hılfu’l-fudûl             B) Daru’l-Erkam
C) Fetretü’l-Vahy         D) Kabe cemiyeti17-Hz. Muhammed’e ilk vahiy ……….. dağındaki ……….mağrasında gelmiştir? İlk gelen vahiy….………suresinin ilk 5 ayetidir.
Yukarıdaki boşluklarasırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangileridir?
A)  Hira- Nur- alak    B) Nur- Hira – alak
C) Nur- Hira- Fatiha      D) Nur- Hira- ihlas

18-Hz. Peygamber ilk vahyi aldığında büyük bir korkuya kapılmış, hanımı Hz. Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Hz. Peygamberin başından geçenleri dinleyen kişi, O’na gelenin Hz. Musa’ya gelen Namusu Ekber( Cebrail ) olduğunu, kavminin onu yalanlayacağını ve yurdundan sürgün edeceğini bildirmiştir. Bu olaydan kısa bir sure sonra vefat eden bu kimsenin adı nedir?
 A) Sad b. Ebivakkas         B) Bilal Habeşi
C) Varaka b. Nevfel           D) Ebu Talib

19- İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabb’inin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona            ermiştir. Bu döneme ne ad verilir?
A) Hüzün yılı                         B) Senetülvahy
C) Kadir gecesi                     D)Fetretü’l-Vahy

20- Gizli davet döneminde Müslümanların sayısı artmaya başlayınca Hz. Peygamber, Safa tepesi yakınındaki bir sahabenin evini merkez edinmiş, insanları bu evde İslam’a davet etmiştir. Müslümanlar ibadetlerini bu evde yapmış ve dinlerini bu evde öğrenmişlerdir. Bu evin adı nedir?
A) Daru’l-Erkam    B) Hılfu’l-fudûl
C) Mescid-i nebevi  D)  Hira21- O, Allah Resulünün en şiddetli düşmanlarından birisiydi. Bir gün Hz. Peygamberi öldürmek amacıyla yola çıkmış ancak yolda kız kardeşi ve eniştesinin Müslüman olduğu haberini almıştı. Eniştesi ve kız kardeşini dövmeye başladığında kardeşi Fatıma gayet kararlı bir şekilde iman ettiklerini ve asla bundan vazgeçmeyeceklerini söyleyince şaşkına döndü. Gerek kız kardeşinin tavrından ve gerekse de evlerinde okunan Taha Suresinden oldukça etkilendi. Hemen peygamberimize gitti ve müslüman oldu. busahabinin adı nedir.
Hz. Ali                        B)Hz. Ebu Bekir
C)Hz. Osman                    D)Hz. Ömer

22-Hz. Peygamber nübüvvetinin onuncu yılında, önce çocukluktan itibaren kendisini himaye eden amcası Ebu Talib’i sonra da çocuklarının anası olan sevgili hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmiştir.  Bu yıla hangi isim verilmiştir?
A)Hüzün yılı          B)  Ölüm yılı 
  C) Göç yılı          D) Ayrılık yılı

23- Aşağıdakilerden hangisi ilk MüslümanlardanDIR?
Hz. Hatice                   B)  Sad b. EbiVakkas
Zübeyr b. Avvam       D) Ebu Talib

24- Müşriklerin ağır baskıları ve işkenceleri  üzerine  zayıf durumda olan Müslümanlardan   90 kişilik gurup Habeşistan denilen ülkeye hicret ettiler. Bu guruba Ebu talibin oğlu olan …………………………… başkanlık etti.
Yukarıdaki boşluğa hangi isim gelmelidir?

Hz. Ali                            B) Hz. Ömer
C) Caferi Tayyar            D) Sad. Ebivakkas

25-İslam’ın ilk şehitleri kimlerdir?
Yasir (r.a) –Sümeyye(r.a)           
Ammar(r.a)- Hz.Osman
Hz. Ömer- Hz. Hamza    
Hz. Ebu Bekir-Hz. Ömer


Yedek soru- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?(4 puan)
a)Zeynep              b)Kasım             

  c)Ali               d)Fatma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.