Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Tarama Testi


1. Edebiyatla ilişkili sanat dalı hangisidir?
A) Dans   
B) Bale   
C) Heykel     
D) Mimari 
E) Tiyatro

2. Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?
A)Yemek tarifi metni
B)Anne sevgisini konu alan bir metin
C)Bir trafik kazasını anlatan haber metni
D)Toriçelli’nin basınç deneyini anlatan metin
E)Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus yapısını anlatan metin

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim ya da imge kullanılmamıştır?
A)Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
B)Damat, şeker gibi çocuktu.
C)Her sanat eseri gerçeği temsil eden bir kurmacadır.
D)Bütün gece ders çalıştım.
E)Kuş gibi özgürüm şimdi.

I.Edebi metinlerin amacı bilgi vermek değildir.
II.Edebi metinler gerçeği aynen yansıtmalıdır.
III.Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.
IV.Edebi metinlerde kelime ve cümlelerin yerini değiştirmek mümkündür.
V.Edebi metinler kurmacadır.
4. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A)I-II        B) II-IV       C) III-V      D)IV       E)III

5. Gerçekliği ele alış bakımından aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
A) gazete haberi 
B) tıbbî makale 
C) roman 
D) dilekçe  
E) sözleşme

6. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca metindir?
A)  makale  
B)  deneme  
C)  hikaye 
D)  anı   
E)  gezi yazısı

7. Heykeltıraş-mermer arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır?
A)ressam-sergi salonu
B)yazar –dil
C)tiyatro-opera
D)besteci- konser
E)oyuncu-sahne

8. “İster öğretici, açıklayıcı metin, ister sanatsal metin olsun her yazı belli bir okur kitlesine ulaşmak için yazılır.”
 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye en yakındır?
A)Öğretici, açıklayıcı yazılar okura hitap etmek zorunda değildir.
B)Öğretici, açıklayıcı yazılar somut gerçeklere dayanır.
C)Her sanatsal yazı okur üzerinde aynı etkiyi göstermez.
D)Belli bir okur kesimine ulaşması hedeflenmeyen hiçbir yazı yoktur.
E)Öğretici, açıklayıcı yazılarla sanatsal yazıların anlatım biçimleri birbirinden farklıdır.

9.Edebiyat türlerinin en önemlilerinden biri olan “şiir” genel olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisinevarılamaz?
A) Ölçü gibi uyak ve redif de şiire bir ahenk kazandırır.
B) Şiir, kendi dönemindeki sosyal, siyasi, adli, ticari, dini hayatın gölgesinde yazılır.
C)  Şiir dili okuyana yeni yorumlar kazandırmak için anlamca kapalı ve ağır olmalıdır.
D) Bir milletin yaşam biçimi şiirlerine yansır.
E) Şiirde dilin imkânlarından olabildiğince fazla yararlanılır.

Uçan kuşlar düşün, geçen kervanları an
Mademki kara bahtın adını koydu çoban
10.Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Zengin kafiye
B)Tam kafiye
C)Yarım kafiye
D)Cinaslı kafiye
E)Redif


Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana seni gerek seni
11. Yunus Emre'nin bu dizeleri için aşağıdakilerden hangisisöylenemez?
A) Tema olarak Allah aşkı işlenmiştir.   
B) Nazım birimi dörtlüktür.  
C) Halk edebiyatı ürünüdür. 
D) Zengin uyak kullanılmıştır.     
E) 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

12. Yazıda verilmek istenen ve o yazının da amacını oluşturan mesaja, iletiye ne ad verilir?
A) Yargı            
B) İçerik   
C) Konu
D) Ana düşünce 
E) Semantik

13. Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?
A)Bir ağaç heykeli
B)Bal peteğinin altıgen şekli
C)Ölüm üzerine yazılan şiir
D)Matematik konulu şarkı
E)Deniz kıyısının resmi

14. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Edebiyat bilim dallarından etkilenir.
B)Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.
C)İmge sınırsız hayal zenginliğinin kelimelere yansımasıdır.
D)Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.
E)Şiirde ahenk ölçü ve kafiyeyle sağlanır.

15. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgili değildir?
A)Kullandığı malzemenin dil olması
B)Her konuyu işleyebilmesi
C)Duygu ve düşünceleri etkili bir şekilde anlatması
D)Bir sanat dalı olması
E)Tek amacının insanı duygulandırmak olması

16. Bir sanat eseri doğrudan veya dolaylı yoldan da olsa yazıldığı dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi atmosferinden bağımsız düşünülemez.
Yukarıdaki parçada verilen bilgiler edebiyatın hangi kavramla ilişkisini açıklar?
A)Biçim               
B)Zihniyet            
C)Ahenk
D)Ölçü                 
E)Kafiye (uyak)

17. Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsurudur?
A) Edebi sanatlar
B) Dil
C) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
D) Tema
E) Zihniyet

18.Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih sanatı yoktur?
A) Merhametin ta kendisiydi gözlerin
B) Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu
C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı
D) Aslan, tilkiyi yanına çağırdı.
E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar

Güzelliğin on par'etmez 
Bu bendeki aşk olmasa 
Eğlenecek yer bulaman 
Gönlümdeki köşk olmasa
19.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?A)Nazım birimi dörtlüktür
B)İkinci dizede imge kullanılmıştır
C)Redif ve kafiye vardır.
D)Hece ölüsüyle yazılmıştır.
E)Şiirin teması aşktır. 

20.”Şiir gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.” cümlesinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)Şair gerçeği olduğu gibi aktarmaz.
B)Şiirdeki gerçek görünen gerçek değildir.
C)Şairin amacı gerçekleri olduğu gibi aktarmak değildir.
D)İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
E) Şair gerçeği kendi duygu ve düşünce süzgecinden geçirmez.


İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır
21.Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İnsanın öncelikle kendisini tanıması gerekir
B)İlmin asıl amacı anlatılmaya çalışılmış.
C)Kişi kendisini tanımak için okumalıdır.
D)İlim bilmekten gaye, kendini bilmek değilse boşunadır.
E) İlim öğrenmekten asıl maksat teknolojide ilerlemektir.

Yerin seni çektiği kadar ağırsın
Kanatların çırpındığı kadar hafif
Kalbinin attığı kadar canlısın
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç
Sevdiklerin kadar iyisin
22.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan ne hissederse karşılığını alır.
B)Yaşamak için kötülük yapmak gerekmiyor.
C)Sevdiğimiz insanlara yakın olmalıyız.
D)Sağlığımız bizim için önemlidir.
E)Gençliğimizin değerini bilmeliyiz.

23. Sanat eseri ne ahlaksızlığı öğretir, ne de ahlaklı olmayı öğütler. Ahlak karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik kullanılacak bilgi verdiği de söylenmez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür yeni bir gerçeği ortaya çıkarır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat bir yandan da sezgisel bilgi vererek insanın gerçeğin ötesini düşünmesini sağlar.
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz.
A)Sanat eseri ahlaklı olmayı öğütlemez.
B)Kişilere gündelik bilgi vermez.
C)Sanat eserinde gerçekler anlatılmaz.
D)Gerçeğin ötesini sanat sayesinde görürüz.
E)Sanat gerçek karşısında kayıtsızdır.

24.Dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Dil insanlar arsındaki iletişimi sağlar.
B)Dil kültürün taşıyıcısıdır.
C)Canlı bir varlık gibi sürekli gelişir.
D)Dilin sanatla ilgisi yoktur.
E)Dil yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

25. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin bir özelliği değildir?
A)Edebi metnin dili, bilimsel metinlerin dilinden farklı değildir. 
B)Duygulandırmak, sezdirmek, düşündürmek amacıyla yazılır.
C)Gerçekliği kurmaca kurmaca gerçekliktir.
D)Bilgi vermeyi amaçlamaz.
E)Her konuyu ele alabilir.

26. Aşağıdakilerden hangisi edebi (söz) sanatlarından değildir?
A)Telmih
B)Kişileştirme
C)Benzetme
D)Redif
E)Hüsnü talil

27. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İnsanlar duygularını hayallerini sadece dille ifade etmez.
B)Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olmaz.
C)Düz yazıyla yazılan eserlere “mensur” denir.
D)Resmin malzemesi boyadır.
E)Şiirdeki uyum ve düzene ahenk denir.

28. Aşağıdakilerden hangisi sanat değeri taşır?
A)Bir aşk masalı
B)Örümceğin büyük ağı
C)Bir evin mimarisi
D)Bir yemek tarifi
E)Çanakkale savaşını konu edinen tarih metni

29.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Edebiyat bilim dallarından etkilenmez.
B)Şiir gerçekleri doğrudan anlatır.
C) İmge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şeydir, hayaldir.
D)Şiirin ana duygusuna aliterasyon adı verilir.
E)Şiirde ölçü ve kafiye mutlaka olmalı.

30. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatla ilgilidir?
A)Kullandığı malzemenin ses olması
B)Sınırlı sayıda konuları işleyebilmesi
C)Duygu ve düşünceleri doğrudan anlatması
D)Bir sanat dalı olması
E)Tek amacının insana bilgi vermek olması

1.E
16.B
2.B
17.C
3.D
18.D
4.B
19.B
5.C
20.E
6.C
21.E
7.B
22.A
8.A
23.E
9.C
24.D
10.B
25.A
11.D
26.D
12.D
27.B
13.B
28.A
14.B
29.C
15.E
30.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.