Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Osmanlı Tarihi Test Soruları 2

21.Kurulduğunda küçük bir beylik olan Osmanlı Devleti’nin kısa sürede, diğer beylikleri egemenliği altına alması ve Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A)    Gaza ve cihat fikrini ön planda tutmasının
B)    Beylikler arasındaki çekişmelerden yararlanmasının
C)    Ahi teşkilatının desteğini almasının
D)    Başlangıçta adaletli ve hoşgörülü bir siyaseti izlemesinin
E)     Anadolu’daki diğer Türk beylikleri ile iyi geçinmesinin

22.Osmanlı Kuruluş döneminden başlamak üzere Balkanların önemli bir kısmının her yönüyle Anadolu kadar Türkleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin büyük rolü olduğu söylenebilir?
A)    Tımar sisteminin
B)    İskan siyasetinin
C)    Devlet içi kurumlaşmanın
D)    Devşirme sisteminin
E)     Birliği sağlamanın

23. I. Yıldırım Bayezit’in Timur’a yenilmesi
      II.Moğollarla Anadolu Selçuklularının sınır olması
      III.Anadolu’nun Türkleşmesinin hızlanması
      IV.Moğolların Anadolu’yu istila etmekten çekinmeleri
      V.Anadolu beyliklerinin ortaya çıkması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi Ankara ve Kösedağ Savaşı’nın olumlu sonucudur?
A)I                  B)II                 C)III               D)IV               E)V

 24.Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin siyasi, dini, ekonomik ve kültürel nedenleri vardır.
Aşağıdakilerden hangisi dini nedenlerden birisidir?
A)    Anadolu beyliklerine karşı barışçı bir politika izlenmesi
B)    Ticaret yolları üzerinde bulunması
C)    Türkmenlere yeni bir yurt bulma düşüncesi
D)    Kuruluş ve yükselme dönemlerinde yetenekli hükümdarların bulunması
E)     Gaza ve cihat geleneğinin uygulanması

25.Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde özellikle Osman Bey ve Orhan Bey devlet yönetiminde Şeyh Edebali’nin görüşlerini almışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)    Devlet yönetiminde ulemanın görüşleri de etkili olmuştur.
B)    Osmanlı Devleti demokratik bir devlettir.
C)    Osmanlı padişahları devlet yönetiminde kararı kendileri vermişlerdir.
D)    Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde dini kurumlara baskı yapmıştır.
E)     Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimine ilişkin kuralları tamamen dış kaynakladır.

26.Osmanlıların Rumeli’deki fetihleri hiçbir zaman yağma ve tahrip amacına yönelik olmamıştır.Ele geçirilen bölgelere Türkmenler getirilip yerleştirilmiş ve bölgede hoşgörüye dayalı bir yönetim uygulamıştır.
Bu bilgilere bakılarak
I)Balkanlarda kalıcılığın sağlandığı
II)Egemenlik alanlarının genişlediği
III)Kültürel mirasa saygı duyulduğu
IV)Rumeli fetihlerinin tamamlandığı
görüşlerinden hangileri savunulabilir?
A)I ve II                                 B)II ve III                              C)III ve IV
                        D)I,II,III                                E)I,II,IV
27.Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde ele geçirilen Balkan topraklarını Anadolu’dan göçmen naklinde özellikle anlaşmazlık içinde olan ailelerin seçilmesiyle ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Anadolu’da siyasi birliği sağlamak
B)    Balkanlardaki feodal düzeni yıkmak
C)    Anadolu’nun dirlik ve düzenini korumak
D)    Anadolu ile Balkanlar arasındaki
E)     Türk kültürünü geniş alanlara yayma

28.Orhan Bey döneminde ülke hanedan üyelerinin ortak malı sayılırken I.Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak malı sayılmıştır.
Bu değişiklik
I.                   yönetim biçiminin değiştiği
II.                merkezi yönetimin zamanla güçlendiği
III.             eski Türk veraset sisteminin terk edildiği
çıkarımlarından hangilerine dayanak oluşturur?
A) Yalnız I                             B)Yalnız II                             C)Yalnız III
                        D)I,II                                     E)I,II,III
29.Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde
I.                   Yargıç ve din adamı yetiştirmek amacıyla İznik’te ilk medresenin kurulması
II.                Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu birliklerinin oluşturulması
III.             Hıristiyanlardan devşirilen unsurlarla merkezi bir ordunun oluşturulması
gibi uygulamalardan hangileri devletin merkezi gücünü artırmaya yöneliktir?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)Yalnız III
                        D)I ve III                               E)I,II,III

30.Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde,
I.                   Karesi Beyliği’nin ele geçirilmesi
II.                Hamitoğullarından toprak satın alınması
III.             Karamanoğullarının Osmanlılıara bağlanması
gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?
A)    Denizlerde üstünlük kurmaya
B)    Rumeli’ye geçmeye
C)    Anadolu’da siyasi birliği sağlamaya
D)    Diyanet yollarını ele geçirmeye
E)     Bizans’ı zor durumda bırakmaya

31.Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında Anadolu’da Bizans, İlhanlı, Anadolu Selçuklu, Trabzon Rum Pontus, Memlük Devleti ile çok sayıda Türk beyliklerinin hüküm sürüyor olması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A)    Sanat alanında ileri gidildiğini
B)    Ekonominin canlı olduğunu
C)    Savaşsız bir ortamın amaçlandığını
D)    Siyasi birliğin olmadığını
E)     Ticaretin canlı tutulduğunu
32.”Osmanlı Devleti Kuruluş döneminde Edirne ve Filibe şehirlerini alınca Bizans İmparatorluğu ile Balkan devletleri arasındaki kara bağlantısı kesilmiştir.”
Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A)    Alınan yerlere Türkmenlerin yerleştirilmeyi
B)    Güçlü bir donanma kurmayı
C)    İstanbul’u alarak Bizans’ın varlığına son vermeyi
D)    Balkan devletleriyle iyi geçinmeyi
E)     Balkan fetihlerini başlatmayı
33.Osmanlı Devleti’nde I.Murat döneminden itibaren şehzadeler sancaklara gönderilmeye başlanmıştır.Fatih Kanunnamesi ile şehzadelere sancağa çıkma zorunluluğu getirilmiştir.Bu sistem Osmanlı devlet yönetiminde önemli yaralılıklar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sistemin sağladığı yararlar arasında yer almaz?
A)    Bütün şehzadelerin tahtta hak iddia etmesi
B)    Gelecekteki padişahın yöneteceği halkı yakından tanıması
C)    Askeri deneyim sahibi olmaları
D)    Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanmaları
E)     Merkezdeki iç çatışma ve tartışmaların dışında kalmaları
34.Yıldırım Bayezit 1399 yılında İstanbul’u kuşatmışsa da Anadolu’da Timur tehlikesi baş gösterince Bizans ile antlaşma yapılmış ve kuşatma kaldırılmıştır.
Antlaşmaya göre
I.                   İstanbul’da Müslüman Türk mahallesi kurulacaktır
II.                Cami yaptırılacaktır
III.             Türklerin davaları için kadı atanacaktır
IV.             Türk tüccarlar İstanbul’a serbestçe girip çıkabileceklerdir
V.                Bizans yıllık vergi ödeyecektir
Bu koşullardan hangileri Osmanlı Devleti’ne doğrudan ekonomik çıkar sağlamıştır?
A)I,II                                     B)I,V                                      C)II,III
                        D)III,IV                                 E)IV,V
35.Osmanlı Devleti Ankara Savaşı sonunda dağılma tehlikesi geçirmesine rağmen bazı yerler hariç Balkan devletleri Osmanlı’ya bağlılığını devam ettirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenleri arasında olduğu söylenemez?
A)    Bölge halkına din ve vicdan hürriyetinin tanınması
B)    Balkan devletleri arasında siyasi birliğin sağlanması
C)    Tımar sistemiyle balkanlara sahip çıkılması
D)    Avrupa’da İngiltere ve Fransa arasındaki savaşların sürüyor olması
E)     Kutsal mabetlerin vergiden muaf tutulması
36.Yıldırım Bayezit döneminde Anadolu’daki beyliklerin çoğu yıkılarak toprakları Osmanlı Devletine katılırken Ramazanoğulları ve Dulkadiroğullarının toprakları Osmanlıya katılamamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra ise Germiyan, Karaman, Aydın, menteşe ve Candaroğulları gibi beyliklerin yeniden kuruldukları görülmüştür.
Bu bilgiler Ankara Savaşının hangi sonucunu göstermektedir?
A)    Anadolu’da siyasi birliği bozduğunu
B)    İstanbul’un fethini geciktirdiğini
C)    Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişinin durduğunu
D)    Osmanlı Devleti’nin Fetret dönemine girdiğini
E)     Osmanlı Devleti’nin Timur İmparatorluğu’na bağlandığını
37.Osmanlı Devleti daha kuruluşundan itibaren çok uluslu bir devlet hüviyeti kazanmış, bünyesinde farklı ırk ve dinlerden toplulukları barındırmıştır. Devletin yönetim kadrosunda ise Balkan uluslarından ancak devşirme yöntemiyle Müslüman olarak yetiştirilenler göreve getirilmişlerdir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devletinde devlet hizmetinde görev alabilmenin ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Osmanlı vatandaşı olmak
B)    İslam dinini benimsemiş olmak
C)    Ulema sınıfından olmak
D)    Yeniçeri Ocağı’ndan yetişmek
E)     İyi bir öğrenim görmüş olmak
38.
I.       Uç beyliği olarak kurulmaları
II.    Ahi teşkilatının desteğini almaları
III. İskan politikasını uygulamaları
IV. Hoşgörü anlayışı ile hareket etmeleri
V.    Balkan topraklarında siyasi istikrarsızlığın görülmesi
 Verilen bu özelliklerden hangileri Osmanlı Devletinin farklı coğrafyalarda egemenlik kurmasını kolaylaştıran etkenler arasında gösterilebilir?
A)I ve II                                 B)I ve III                               C)II ve IV
                        D)III ve V                              E)III, IV ve V
39. II. Murat döneminde Macarlarla imzalanan 1444 Edirne-Segedin Antlaşmasında yer alan,
I.                   Eflak Osmanlı’ya vergi vermeye devam edecek
II.                Her iki taraf Tuna nehrini geçemeyecek
III.             Sırp Krallığı yeniden kurulacak
Maddelerinden hangileri Osmanlıların askeri ve siyasi açıdan güç kaybettiğinin kanıtı olarak savunulabilir?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)Yalnız III
                        D)II ve III                              EI, II ve III
40.I. Durum: Yıldırım Bayezit İstanbul kuşatması sırasında bir Haçlı ordusunun Osmanlı topraklarına girmesi üzerine kuşatmayı kaldırarak Haçlılarla Niğbolu Savaşını yapmış ve büyük bir zafer kazanmıştır.
II. Durum: Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine İstanbul’u kuşatmakta olan Yıldırım Bayezit kuşatmayı kaldırarak Timur’la Ankara Savaşı’nı yapmış ve yenilmiştir.
Bu iki durumun, Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki amaçlardan hangilerini geciktirdiği savunulamaz?
A)    Balkanların Türkleşmesi-Karadeniz’in Türk gölü haline getirilmesi
B)    Balkan hakimiyeti-İstanbul’un fethi
C)    Ticaret yolarına hakim olma-Halifeliği ele geçirme
D)    İstanbul’un fethi-Anadolu Türk birliğinin sağlanması

E)     Rumeli’ye geçiş-Divan teşkilatının kurulması

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.