Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

Osmanlı Tarihi Test Soruları ve Cevapları 1

1.Osmanlı devleti kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların siyasi karışıklık içerisinde olduğu görülmektedir.
Bu durumun Osmanlı devleti için,
I. Egemenlik alanını geliştirme,
II.    Anadolu’nun tamamına hakim olma,
III. Balkanlarda dini birliği sağlama
gibi sonuçlardan hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I                 B)Yalnız II                C)Yalnız III
            D) I ve II                    E)II ve III


2.Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde Osman Bey’in,
-Ahi şeyhleri ile iyi ilişkiler kurması,
-Anadolu Türk beylikleri ile iyi geçinmesi,
-Daha çok Bizans ile mücadele etmesi
gibi girişimleri, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A)    Siyasi otoritesini güçlendirmeye
B)    Devlette kurumsal bir yapı oluşturmaya
C)    Ticari faaliyetleri geliştirmeye
D)    Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurmaya
E)     Balkan topraklarını Türkleştirmeye

3.Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında; Balkanlarda Katolikler ile Ortodokslar arasında yoğun bir mücadele yaşanırken; Anadolu’da Ermeniler ve Süryaniler iç içe huzur ortamı içinde yaşamaktaydılar.
Bu durum Anadolu için, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A)    Farklı toplumların yaşadığının
B)     Hoşgörü ortamının varlığının
C)    Osmanlı Devleti’nin siyasi birliği kurduğunun
D)    Değişik kültürlerin bir arada yaşadığının
E)     İnanç çatışmaları yaşanmadığının

4.Osmanlıların kısa sürede gelişip güçlenme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)    Coğrafi konumu
B)    Oğuzların Bozok koluna dahil olmaları
C)    Tımar sistemine önem verilmesi
D)    Bizans sınırlarında kurulmaları
E)     Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının bulunması
5.Osman Bey döneminde Bizans’a bağlı olan Aksihar, Yarhisar, Bilecik ve Mekece gibi yerler ele geçirilmiştir.
Bu durum, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki politikalardan hangisine sahip olduğunun göstergesidir?
A)    Bizanslı valilerle mücadele etme
B)    Marmara bölgesinde genişleme
C)    Gaza ve cihat faaliyetlerini sürdürme
D)    Anadolu Türk birliğini sağlama
E)     İslam dinini yeni yerlere yayma
6. I. Anadolu’da Türk siyasal birliğinin sağlanmaya çalışılması
    II. Balkanlarda toprak kazanmaya önem verilmesi
    III.Fethedilen bölgelerde iskan politikasının uygulanması
Yukarıdakilerden hangilerinin, Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’nin izlediği politikalardan olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)I ve II                    
                        D)II ve III                              E)I,II,III
7.Osman Bey, Bizans’tan Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar’ı alarak beyliğin merkezi yaptı.
Bu durum,
I)gaza ve cihata uygun fetih yapma,
II)Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama,
III)sınırları genişletme
Amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulamaz?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)I ve II
                        D)I ve II                                 E)I ve III
8.”Osmanlı Devleti’nin Kuruluş devrinde sınırların genişlemesiyle birlikte ülke içindeki Hıristiyan  nüfusunun Müslüman nüfusa oranı gittikçe artmıştır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)    Giderek Türk-İslam devleti haline gelinmiştir.
B)    Fetihler genellikle Hıristiyanların yaşadığı topraklarda olmuştur.
C)    Ülkede Müslüman nüfus gittikçe azalmıştır.
D)    Eyalet sayısının artırılması ihtiyacı doğmuştur.
E)     Müslüman nüfus başka ülkelere göç etmiştir.
9.Osmanlının daha kuruluş yıllarında Anadolu’yu ele geçirmesinin;
I. Osmanlı’ya karşı Türk beyliklerinin ittifak kurması
II.    Timur’un Osmanlı Devleti’ne karşı harekete geçmesi
III. Anadolu beylerbeyliğinin kurulması
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)I ve II
                        D)II ve III                              E)I, II, III
10.Orhan Bey döneminde beylikten devlete geçiş süreci yaşanmış ve birçok alanda örgütlenme başlamıştır.
Buna göre,
I.divanın kurulması
II.medresenin açılması
III.ilk gümüş paranın basılması
Gelişmelerinden hangileri kültürel alanda örgütlenmeye önem verildiğinin göstergesidir?

A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)I ve II

                        D)II,III                                  E)I,II,III
11.Osmanlı Devleti’nin
I.yeni yönetim biçimlerine ihtiyaç duyması
II.yönetim şeklinde değişikler olması
III.veraset sistemini uygulamaya başlaması
gibi özelliklerinden hangilerinin, sınırların genişlemesi sonucunda oluşmaya başladığı savunulabilir?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)Yalnız III
                        D)II ve III                              E)II ve III
12.Osmanlı Beyliği’nin Kuruluş güçlü Türk beylikleri    ile komşu olması ve Bizans’ın iç karışıklar içinde bulunması O’nu hangi yönde fetih yapmaya yönlendirmiştir?
A)Anadolu                             B)Mısır                                   C)Ege Adaları
                        D)Rumeli                               E)İran
13.Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde kendine hedef olarak Bizans’ı seçmesi ;
I.doğudan gelen Türkmenlere yer bulma
II.Bizans’ın iç karışıklar içerisinde bulunması
III.cihat anlayışını sürdürme
nedenlerinden hangilerine bağlanabilir?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)I ve II
                        D)II ve III                              E)I, II, III
14.”1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuş ve bu topraklarda pek çok Türk beyliği kurulmuştur.Osmanlı Beyliği de bu savaştan sonra kurulan Türk beyliklerinden biridir.Ancak bu Türk beylikleri Anadolu2da Türk siyasi birliğini kendi bünyelerinde yeniden sağlayabilmek amacıyla birbirleriyle mücadeleye başlamışlardır.”Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama düşüncesinde olduğunun kanıtıdır?
A)    Bizans’tan Çimpe Kalesi’nin alınması
B)    1402’de Ankara Savaşı’nın yapılması
C)    Müsellem adı verilen ilk düzenli ordunun kurulması
D)    Hamitoğullarından para karşılığında Isparta’nın alınması
E)     Devşirme sisteminin uygulanması
15.Bizans İmparatorluğu’nda zaman zaman ortaya çıkan saltanat kavgalarına Osmanlılar da karışıyor, yaptıkları yardım karşılığı Bizans’tan toprak elde ediyorlardı.

Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisini daha da kolaylaştırmıştır?

A)    Osman Bey’in iktidara gelmesini
B)    Osmanlıların Rumeli’de ilerlemesini
C)    Beyliklerin ortadan kalkmasını
D)    Timur istilasının başlamasını
E)     Türkmenlerin Anadolu’ya yerleşmesini
16.Osmanlı padişahlarından Orhan Bey döneminde;
-Rumeli’ye geçildi.
-Divan teşkilatı kuruldu.
-Karesi Beyliği Osmanlı topraklarına katıldı.

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nde

I.etnik yapı
II.egemenlik anlayışı
III.egemenlik alanı
gibi  niteliklerden hangilerinin değişmesine neden olmuştur?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)I ve II
                        D)I ve III                               E)II ve III
17.I. Murat döneminde uygulanan iskan siyasetiyle konar göçerler yerleşmeye tabi tutulmuş, Anadolu’da anlaşmazlık içinde olan ailelerden biri Rumeli’ye yerleştirilmiş, fethedilen bölgelerde önceki idareciler tarafından konulan keyfi belgeler kaldırılmıştır
Buna göre Osmanlı Devleti için,
I.Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.
II.Anadolu’daki asayişin sağlanması amaçlanmıştır.
III.Devşirme sisteminin temeli atılmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A)Yalnız I                              B)Yalnız II                             C)Yalnız III
                        D)I ve III                               E)I,II,III
18.I. Murat döneminde;
I.başvezirlik, kazaskerlik, defterdarlık makamlarının oluşturularak divanın genişletilmesi,
II.Osmanlı Devleti’nin ilk eyaleti olan Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
III.geleneksel veraset anlayışının terk edilmesi
faaliyetlerinden hangileri sınırların genişlediğine doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?
A)Yalnız I                              B)I ve II                                 C)I ve III
                        D)II ve III                              E)I,II,III
19.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çalışmalarından biri değildir?
A)    Karesioğullarının ele geçirilmesi
B)    Anadolu Beylikleri ile akrabalık kurulması
C)    Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmesi
D)    Timur İmparatorluğu ile Ankara Savaşı’nın yapılması
E)     Hamitoğulları Beyliği’nden toprak satın alınması
20.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların aşiretten beyliğe, beylikten devlet düzenine geçiş nedenlerinden biri olamaz?
A)    Hükümdarların devlet ve ülke yöneticiliğindeki becerileri
B)    Bulundukları yerde ekonomik, kültürel açıdan beslenmeleri
C)    Doğudan sürekli nüfus almaları ve kültürel açıdan beslenmeleri
D)    Türkmen aşiretlerinin ve bazı Ahi liderlerinin desteği

E)      Anadolu Selçuklu Devleti ve Bizans’ın yıkılmış olması  

CEVAPLAR:
1-d 2-a 3-c 4-b 5-d 6-e 7-b 8-b 9-e 10-b 11-a 12-d 13-e 14-d 15-b 16-d 17-c 18-b 19-d 20-e 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.