Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Tarih ders kitabı cevapları Biryay yayınları 2. Ünite 52-72 sayfa

9. Sınıf Tarih dersi
Biryay yayınları 2. Ünite 52-72 sayfalar ve Cevapları
2.ÜNİTE
Sayfa 52
SORU:1-Tarihe yönelik araştırmalar yapılırken tarihi, çağlara ayırma nedenleri neler olabilir açıklayınız.
CEVAP: Tarihi çağlara ayırmanın sebebi araştırmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır.
SORU 2-Tarihin bir bölümüne tarih öncesi çağlar denilmesinin nedeni nedir tartışınız.
CEVAP: Tarihi tarih öncesi ve tarihi çağlar olarak ayıran temel etmen yazıdır
SORU:3-Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
CEVAP:
Höyük: Höyük, çoğu zaman yığma tepe şeklindeki mezar (tümülüs) anlamında da kullanılır. Hüyük, Öyük veya Üyük şeklinde de söylenir. Çok eski bir yerleşme yerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş halidir. Höyükler genelde üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir. 1-40 metre yükseklikte ve 1000-1500 metre genişlikte olurlar. Uygarlıkların araştırılmasında önemli referanslardır.Höyükler, günümüze göre en yakını en üstte olmak üzere eskiye doğru uzanan bir katmanlaşma gösterirler.
Kalkolitik: Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ MÖ 5000-3000 yılları arasını kapsayan tarih öncesi dönemdir
Neolitik: Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı), tarihöncesi çağlardan biridir
Mezolitik: Mezolitik dönem. Orta Taş Çağı. MÖ. 10.000-8.000. Paleolitik ve Neolitik arası bir geçiş dönemidir.
Paleolitik: Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağı günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce başlamış ve 10.000 yıl önce son bulmuştur
Tunç: Bronz olarak da adlandırdığımız tunç, bir bakır ve kalay alaşımıdır. Koyu, altına çalan kahverengi renklidir.
Yazı:  belirli bir yapısal düzeyde, dile dair görsel işaretlerin kullanıldığı bir tür iletişim aracı.
9.sınıf tarih dersi biryay yayınları sayfa 52 cevapları
SORU: 1-İnsanların nasıl bir yerde barınacağına ve hangi ekonomik yahyagungor.netfaaliyetlerde bulunacağına karar vermesinde etkili olan faktörler nelerdir.
CEVAP: Yaşadıkları yerin yaşama uygun olması ve yiyecek ve içecek kaynaklarının bol bulunması olabilir. Çünkü insanlar rahat yaşayacakları yerlerde konaklamak isterler.
SORU: 2-İnsanların geçim faaliyetleri arasında neler yer almaktadır.
CEVAP: Avcılık ,blıkçılık ve tarım yer almaktadır.
Sayfa 53
9.sınıf tarih dersi biryay yayınları sayfa 53 cevapları
Soru: Ülkemizin değişik bölgelerinde tarih öncesi dönemi aydınlatan önemli yerleşim merkezlerini gösteren yukarıdaki haritayı inceleyiniz. Buraların neden yerleşim yeri olarak seçildiğini arkadaşlarınızla tartışınız.
CEVAP: Yerleşim yerleri incelendiğinde görülecektir ki Hemen hemen hepsi nehiir kenararında kurulmuştur. 
Soru: İlk insanların mağara duvarlarına resim yapmasının nedeni ne olmaktadır.
CEVAP: Kendilerini ifade etmek istemeleri. Günümüz insanı nasıl sinema edebiyat ve sanatla uğraşıyorsa O zamanın insanlarıda bu faaliyetlerle kendilerini sanata adamışlardır. 
Sayfa 54
SORU: Ateşin bulunup kontrol altına alınması insanlara ne gibi faydalar sağlamış olabilir.
CEVAP: Isınma – pişirme – korunma- aydınlatma gibi faydalar sağlamıştır. 
1-Etkinlik
9.sınıf tarih dersi biryay yayınları sayfa 54 cevapları
SORU: Bu yerleşim yerinde yaşayanların geçim kaynakları ne olabilir.
CEVAP: REsimlerde görüldüğü gibi geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Bu resimler dikkatli incelendiğinde görülecektir.
SORU: Bu evlerde neden pencere ve  çatı kullanılmamıştır.
CEVAP: DEğerli arkadaşlar bunu çatalhöyük örneği ile birlikte açıklayalım isterseniz. Çünkü Çatalhöyük ilk yerleşim yerinden biridir. Çatalhöyük’te evlerin yan yana ve bitişik bir biçimde yapılmasından dolayı evlerde pencere bulunmuyordu. Ayrıca çatılar yürüyüş yolu gibi kullanıldığı için evlerin girişleri de çatılardaki bacalardan yapılmıştı. Bu yüzden evlerde kapı ve pencereler bulunmamaktadır. Zamanla evler de katman katman yükselmeye başladı. yani bir evin üstüne yenisi dikildi. Bu etken de evlerin kapısının olmamasına yol açmıştır.
Sayfa 56
SORU: İlk çağ uygarlıklarının göl veya ırmakların çevresinde kurulmasının nedeni ne olmaktadır.
CEVAP: Nehir ve göl kenarları son derece verimli tarım alanlarına sahiptir. Su kaynaklarına yakın olmak her zaman daha avantajlı olmuştur. 
SORU: Uygarlıkların birbiri ile etkileşim kurmasında ne gibi faktörler etkilidir.
CEVAP: Uygarlıkların birbirleri ile ilişki kurmalarına katkıda bulunan etkenler arasında savaşlar ve ticaret sayılabilir. Ticaret ve savaş ile birbirlerini yakından tanıya insanlar kültürlerini yaymaktadırlar. 
Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Coğrafi faktör: Tarih dersleri açısından söylersek tarihi olayların değerlendirilmesinde Coğrafi şartları hesaba katmak manasına gelir. 
Kültür: KÜLTÜR Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir
Ticaret: Ticaret malların/ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışı 
Uygarlık: Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.
Ortak Miras: Ortak miras insanlığın yüzyıllarca süren çabası ve birikimi sonucu oluşturduğu bilgi birikim ve sanat edebiyat alanlarındaki birikimlerdir.
9. sınıf biryay tarih dersi sayfa 56 cevapları
SORU: Atatürk’ün uygarlık konusunda söylediği bu sözlerden ne anlıyorsunuz.
CEVAP: 
Sayfa 57
2. etkinlik
9. sınıf biryay tarih dersi sayfa 57 cevapları
SORU-İlk uygurlıklar kuruluş yeri olarak neden bu yerleri seçmiş olabilirler.
CEVAP: Haritaya bakıldığında görülecektir ki Uygarlıar deniz kenarlarında ve tarım ile hayvancılığa elverişli mekanlarda kurulmuştur. 
SORU2-Uygarlıkların birbiri ile etkileşimini sağlayan nedenler ne olabilir.
CEVAP: Uygarlıkların birbirleri ile etkileşimlerini sağlayan faktörler şöyle sıralanabilir. Göçler, savaşlar, Ticaret
Sayfa 58
SORU: İlkçağ uygarlıklarının dünya medeniyetine katkılarını yazınız.
CEVAP: Bunlardan belli başlı bazıları şunlardır. Fenike medeniyeti Alfabe, Lidyalılar Para, Sümerler yazı. Bunlar daha da artırılabilir fakat bunları derste daha fazla inceleyebiliriz. 
SORU:Yazı ve alfabenin insanların yaşamındaki etkileri nelerdir.
CEVAP: insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri,yazını bulunmasıdır.insanlar yaşadıkları olayları kendilerinden sonraki kuşaklara yazı aracılığıyla aktarabilmişlerdir
SORU:Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır
Alfabe: dilimizde ki seslere karşılık gelen harflerin dizilişidir
Çivi yazısı: Sümerlerin kullandığı yazıdır. 
Firavun: Mısırda Devlet yöneticilerine verilen addır. Firavunlar hem kral, Hem tanrı, hemde ordu komutanı sayılmışlardır. 
Hammurabi Kanunları: Babil Kralı olan hammurabi tarafından çıkarılan kanunlardır. 
Kast: Hindistanda Sosyal sınıflaşmayı ifade eden kavramdır. 
Mumyalama: Özellikle eski mısırda ve bazı toplumlarda Ölen insanların vüzütlarının bozulmaması için yapılan ilmem denir. 
Ziggurat: Sümerlerde tapınak okul ve gözlem evi olarak kullanılan binalara verilen addır.  
SORU:Atatürk’ün yukarıdaki çağdaş uygarlık www.yahyagungor.net tanımından neler anladığınızı arkadaşlarınızla tartışınız.
SORU:Yukarıda verilen doğu uygarlığı kavramından neler anlıyorsunuz.
3- Etkinlik
SORU: Yukarıdaki haritaya göre Mezopotamya bölgesinde bir çok uygarlığın kurulmasında neler etkili olmuş olabilir.
CEVAP: Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgenin önemli göç ve ticaret yolları üzerin de bulunması, verimli topraklara sahip olması ve su kaynaklarının bol olması buraya bir çok topluluğun gelip yerleşmesinde etkili olmuştur.
Sayfa 59
4. etkinlik
SORU: Yazının icade insanlık tarihinde nasıl bir değişim sağlanmıştır.
CEVAP: insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri,yazını bulunmasıdır.insanlar yaşadıkları olayları kendilerinden sonraki kuşaklara yazı aracılığıyla aktarabilmişlerdir
SORU: Çivi yazısı ile günümüzde kullanılan yazı arasında nasıl farklılıklar vardır. İnsanlar bu gereksinime neden ihtiyaç duymuşlardır.
CEVAP: Çivi yazısı biraz daha basittir. Fenikellilerin icad ettiği alfabeden sonra her toplum kendine göre alfabesini restore etmiş ve gnümüze bir çok değişiklikle gelmiştir. 
Sayfa 60
5-Etkinlik
SORU: Bazı maddeleri verilen hammurabi kanunları hakkında çıkarımlarınız neler olabilir.
CEVAP: aile, ekonomi, kişi hakları, ticaret ve miras gibi konuları kapsamaktadır. 
Hammurabi kanunlarındaki cezaların çok sert olmasının nedeni sizce neler olabilir.
Sayfa 62
6- Etkinlik
9-sınıf-biryay-tarih-ders-kitabı-sayfa-62- cevapları
SORU: Yukarıda Mumyalama ile ilgili bilgiler okudunuz. Bu bilgilere bakarak Mısır’da ahiret ihtiyacına ait neler söylenebilir.
CEVAP: Mumyalama Mısırda ahiret inancının olduğunu gösterir. 
Sayfa 63
tarih-dersi-biryay-sayfa-62-cevapları
SORU: Yandaki haritayı inceleyerek Pers uygarlığının sınırlarının nerelere kadar genişlediğini belirleyiniz. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin hangi uygarlıklarla ilişki kurmasına neden olmuştur. Açıklayınız.
CEVAP: Persler Anadoluya ve Balkanlara kadar hakim olmuşlardır. Anadolu uygarlıkları ile ilişki içinde olmuşlardır. 
Soru: Pers Krallarının yönetimde satraplık sistemini uygulamalarının amaçlarının amaçları neler olabilir. 
CEVAP: Çok geniş sınırlara ulaşan Persler Ülkeyi daha rahat yönetmek için Eyaletlere bölmüşler ve Bu eyalatlere SATRAPLIK adını vermişlerdir.
Sayfa 64
SORU: Hint toplum yapısını İlk Çağ toplum yapısından ayıran en önemli özellik nedir? Bu durumun Hint toplumuna
olumsuz etkileri neler olmuştur?
CEVAP: Kast sistemi, babadan oğula geçen bir meslek gruplaşmasıdır. Bu sistem tarih boyunca Hint halkının kaynaşmasını ve Hint milletinin oluşmasını engellemiştir. Millî birlik ve beraberlik sağlanamadığı için ülke sık sık istila ve saldırılara uğramış, uzun süre sömürge altında kalmıştır
Sayfa 65
SORU:Fenikelilerin ticari amaçla yaptıkları denizcilik faaliyetlerinin kültürel sonuçları olmuş mudur? Nasıl?
CEVAP: Fenikeliler ticaret yaparken bir yandan da ülkeler arasında kültür alışverişini sağlamışlardır. Resim yazısı Mısır’dan Fenike’ye, Fenike’den de Yunanistan’a geçerken değişikliğe uğramış, harflere dönüşmüştür. Harfler ve rakamlar Fenikeliler için çok önemli olmuştur. Her Fenike gemisin de not alan, hesap tutan, okur yazar bir adam mutlaka bulunmuştur. Fenike alfabesi, tüccarlar aracılığıyla Akdeniz’in her yerine yayılmıştır.
Sayfa 66
SORU: Kudüs, hangi semavi dinler için kutsaldır? Neden? Arkadaşlarınızla bilgi alışverişinde bulununuz.
CEVAP: İslamiyet, Hristiyanlık, Yahudilik 
Sayfa 67
SORU:Anadolu’ya neden medeniyetin beşiği denilmektedir?
CEVAP: Çünkü tarih boyunca anaoluda bir çok medeniyetler kurulmuştur. Örneğin Hititler, lidyalılar, İyonyalılar, Osmanlılar, Romalılar gibi
SORU: Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir? Araştırınız.
CEVAP: Anadolu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında uzanmış bir köprü durumundadır. İklimin yaşamaya elverişli, topraklarının verimli, su kaynaklarının bol olması ile önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması Anadolu’yu her zaman önemli kılmıştır.
Aşağıdaki verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Anal: Hitilerde Yıllıklara verilen addır
Demokrasi: Halıkn kendi kendini Yönettiği Sistem
Kibele: Hititlerde bereket tanrıçası
Kral Yolu: Lidyalılar tarafından oluşturulan ticaret kara yolu
Pankuş: Hititlerde meclise verilen addır. 
Sayfa 68
Soru: Aşağıdaki haritayı inceleyerek Hititlerin sınırlarını nerelere kadar genişlettiklerini söyleyiniz.
CEVAP: Anadolu ve suriyeye kadar uzanmıştır.
9.sınıf tarih-kitabı- biryay-sayfa-68-cevapları
Soru: Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması’nın yazılı olmasının önemi nedir?
CEVAP: Bu anlaşma ilk yazılı anlaşma olarak bilinir. 
Sayfa 69
SORU: Dönemin şartları gözönüne alındığında Hititlere ileri bir hukuk devleti diyebilir miyiz? Neden?
CEVAP: Okuma parçasını okuduğumuzda evet diyebiliriz.
Sayfa 70
SORU: İyonyalılara sizce neden İlk Çağın Rönesansçıları denilmektedir?
CEVAP: Rönesans yenileşme demektir. Her tülü yenilik ve yeni fikir akımı buradan çıkmıştır.
SORU:İyonya’da bilimin gelişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
CEVAP: Ticaret yollarının ve kültürlerin kesişme noktasında olduğu için
SORU:İyonyalı bilim insanları sizce neden Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarından etkilenmiş olabilir?
CEVAP: Çünkü O dönemde Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları sn derece ileri bir uygarlık düzeyinde bulunmaktadır. 
SORU:İyonyalı bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalarda doğayı akılcı ve objektif bir şekilde değerlendirmelerinin nedenleri sizce neler olabilir?
CEVAP: Çünkü bilim bunu gerektirmektedir.
Sayfa 71
9.sınıf tarih-kitabı- biryay-sayfa-71-cevapları
SORU:Yukarıdaki  haritayı inceleyerek Frigya, Lidya ve Urartu Devletlerinin kuruldukları yerlerde bugün hangi şehirlerimizin bulunduğunu açıklayınız.
CEVAP: Lidya kurulduğu yerde ege bölgesi olduğu için aydın, izmir, gibi iller
Frigya ise orta anadluda kurulmuştur. Bu sebeple ankara Çnakırı gibi iller
Urartu ise doğu anadoluda kurulmuştur hatta başkentleri bu günkü VAN şehri sınırları içindeki TUŞPA dır
Sayfa 72
SORU: Lidyalıların parayı icat etmelerinin dünya uygarlığına ne gibi katkısı olmuştur?
CEVAP: Lidyalılar parayı icat etmekle dünyada ticareti kolaykaştırmışlardır.
SORU:Lidya uygarlığının ekonomi ve sanat anlayışı ile ilgili neler söylenebilir?
CEVAP: Lidyaılıar Ticaretle uğraştıkları için ekonomileri son derece iyidir. Sanat alanında ise önemli çalışmalar yapmışlardır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.