Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

9. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları Bİryay Sayfa 73-789. Sınıf Tarih Kitabı Bİryay Sayfa 73-78 Cevapları
Sayfa 73 
SORU: Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek olarak neler gösterilmektedir? Araştırınız.
CEVAP: Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunları
Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Aristokrat: soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfı
Dragon: Eski Yunanda Halk arasında var olan hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla soylular tarafından görevlindirilen kişi
Hellenistik Çağ: Hellenistik Çağ; İÖ 323 te Büyük İskender öldükten sonra Greko-Makedon kültürünün Balkanlar’dan Doğu Akdeniz havzasını sınırlayan bölgelere kadar yayıldığı dönemi belirlemek için 19. yüzyılda Alman tarihçisi J. G. Droysen’in yarattığı terim.
Klistenes: Klistenes, Yaptığı kanunlarla Atina ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı
Knossos: Knossos Minos Uygarlığına başkentlik yapmış antik şehirdir.
Olimpiyat: 
Dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonudur. Kaynağı Eski yunana dayanır daha geniş bilgi için Wikipedia sözlüğe bakınız
Peloponnes:  Antik Yunanistan coğrafyasında yapılan, büyük şehir devletlerinden Atina ve onun imparatorluğunun, Sparta ve Peloponez Birliği karşısında yer aldığı savaştır diye tarif edilir yahyagungor.net sitesinde
Solon:
9.sınıf tarih-kitabı- biryay-sayfa-73-cevapları
SORU: Haritaya göre bu uygarlıkların gelişmesinde coğrafi konumun ne gibi etkileri olabilir? Açıklayınız.
CEVAP: Haritaya bakıldığında Yunan uygarlıklarının deniz kenarında kuruldukları görülmektedir. DEniz kenarında kurulmaları dolayısıyla bir çok toplumla ilişki içinde olmuşlardır. 
Sayfa 74
10. Etkinlik:
DÜNYADA İLK DEMOKRASİ HAREKETLERİ
Yunanistan’da halk; soylular, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Kalabalık bir sınıfı oluşturan kölelerin hiçbir hakkı yoktur. Yunanistan’da kanunlar soyluların haklarını korumak ve geliştirmek için hazırlanmıştır. Sınıflar arası mücadeleden dolayı sosyal yaşama yönelik birtakım hukuki düzenleme yapılmıştır. Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunlar getirmiş ve arhon (yönetici) seçilen Dragon, soyluların keyfî yönetimini orta sınıf lehine düzenlemiştir. Solon, köylünün borçlarını ortadan kaldırmış,
borçlarını ödeyemedikleri için köleleştirilenleri hürriyetlerine kavuşturmuştur. Dörtyüzler ve halk meclisi adında iki meclis kurmuştur. Kleistenes ise seçim sistemi ve idari yapı üzerinde yenilikler yapmış, halk meclisinin önemli bir kurum hâline gelmesini sağlayarak sınıf farkını ortadan kaldırmıştır.
SORU: Yunanistan’da sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek amacıyla neler yapılmıştır?
CEVAP: Kanunlar çıkarılmıştır. MEclis açılmış ve halkın meclise katılımı sağlanmıştır.

SORU: Bu düzenlemelerin demokrasiye katkıları neler olabilir?
CEVAP: Demokrasiye olumlu yönde katkı yapmıştır.
Sayfa 75
11. Etkinlik:
PARŞÖMENİN HİKÂYESİ
Yaygın bir efsaneye göre Mısır Kralı, Bergama Kütüphanesindeki kitap sayısının İskenderiye Kütüphanesindeki kitap sayısını geçmemesi için Anadolu’ya papirüs ihracını yasaklamıştır. Kâğıtsız kalan Bergama’nın Kralı yeni bir kâğıt icat edecek olana büyük ödüller vereceğini açıklamıştır. O zamanki kütüphane müdürü oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hâle getirmiş ve bunu krala sunmuştur. Parşömen MÖ II. yüzyıldan başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmıştır. Parşömenin, gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, yırtılmaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması, hayvanların yaşadığı her yerde üretilebilmesi gibi birçok özelliği vardır. Parşömenin papirüsten farklı olarak çok ince olması ve kuruduğu zaman kıvrılması sebebiyle kenarlarına tahta çakılmış, böylece codex (kodeks) denilen ilk kitabın oluşması sağlanmıştır. (Özetlenmiştir.)
SORU: Anadolu’ya Papirüs ihracının yasaklanması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır?
CEVAP: Anadolu halkının kendi kağıtlarını üretmesine neden olmuştur. 
SORU:Parşömen’in toplumsal gelişmeye ve bilginin yayılmasına ne gibi etkileri olmuştur? Açıklayınız.
CEVAP: İlk kodez denilen kitab oluştuğu için kitaplar sayesinde blgi aktarımı artmıştır
Sayfa 76
SORU: Roma uygarlığının, insanlığın ortak mirasına yapmış olduğu katkılar hakkında araştırma yapınız.
CEVAP: İlk akla gelen Oniki levha kanunlarıdır. Miladi takvime yaptıkları katkılarda sayılabilir.  Ayırca dünyanın bir çok yerinde yaptıkları mimari eserlerde Romalıların katkılarından saılabilir. 
SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Ayasofya: Romalılar tarafından yapılan Büyük kilise ancak istanbulun fethinde sonra Camii olarak devam etmiştir.
Kuria : Romada halk meclisi
Lejyon: Romada paralı askerler
Milano Fermanı : Romada Hristiyanlık dininin serbest bırakıldığı M:S 313 tarihli fermana Milano Fermanı denir.
Patriciler : Romada yönetici Sınıf
Plepler : Romada yönetilen sınıf
Senato :  Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu'nun başlıca yönetim meclisiydi
12 Levha Kanunları: Roma toplumundaki Patrici (soylular) ve Pleb (halk) arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır.
Sayfa 76
9.sınıf tarih-kitabı- biryay-sayfa-76-cevapları
SORU: Roma uygarlığının coğrafi konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Roma Asya ve Avrupa kıtası İle kuzey afrikaya hakim olmuş büyük bir devlettir.

SORU: Roma uygarlığının sınırlarının hangi kıtaları kapsadığını söyleyiniz.
CEVAP: Roma Asya ve Avrupa kıtası İle kuzey afrikaya hakim olmuş büyük bir devlettir.
Sayfa 78
SORU: Ekinlikteki görselleri ve metni dikkate aldığınızda Roma ve Bizans imparatorluğunun sanat ve estetik anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Roma ve Bizansta Sanat ve estetik anlayşı dönemine göre son derece ileri bir düzeydedir. İnsanların ihtiyaçlarını kapsayan mimari eserler. hamamlar, tiyatro binları gibi unsurlar hep insanların ihtiyaçlarıı karşılamak ve zevklerine hitap etmek üzere tasarlanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.