Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları

Üniversite Başarı Sıralamaları

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Test Soruları ve Cevapları

1- Tarihte önemli rolleri görülen ilk Türk toplulu­ğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskitler B) Hunlar           C) Göktürkler
D) Avarlar     E) Uygurlar
I.          Kut anlayışı
II.        Töre hukuku
III.       Yuğ törenleri
2- Yukarıdakilerden hangilerinin, dinsel inanış­lardan kaynaklandığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II      C) Yalnız III
D) I ve II        E) I ve III


3- Aşağıdaki Türk devletlerinden hangileri, yıkıldıktan sonra farklı bir coğrafyada yeniden kurulmuştur?
A)        Göktürler - Uygurlar
B)        Hunlar - Göktürkler
C)        Uygurlar - Akhunlar
D)        Hazarlar - Avarlar
E)        Hunlar - Avarlar

4- Orta Asya Türk toplulukları göçebe yaşam biçimi­ne sahiptirler.
Eski Türk topluluklarında görülen bu durum;
I.          farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi,
II.        töre hukukunun önem kazanması,
III.       boylar halinde yaşanması,
gibi özelliklerinden hangilerine sahip olmaları­nı sağlamıştır?
A) Yalnız I  B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) I ve III       E) I, II ve III

5- Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinde, kısa sü­rede parçalanma yaşanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun neden­leri arasında gösterilemez?
A)        Ülkenin doğu-batı şeklinde iki koldan yönetil­mesi
B)        Boylar arası çatışmaların yaşanması
C)        Yazılı olmayan hukuk kurallarının kullanılması
D)        Hanedan üyelerinin yönetimde söz sahibi ol­ması
E)        Çin'in, Türk devletlerinin içişlerine karışması

6- I.   Alfabe
II.        Yerleşik yaşam
III.       Düzenli ordular
Yukarıdaki öğelerden hangileri, ilk kez Uygurlar Dönemi'nde ortaya çıkmıştır?
A) YalnızI B) Yalnız II  C) Yalnız III D) I ve II       E) I, II ve III

7- I.   Veraset sistemi
II.        Kurultay Meclisi
III.       Kut anlayışı
IV.       Teokratik devlet
V.         Ikta sistemi
Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde görülen özelliklerden biri değildir?
A) I ve II        B) I ve III   C) II ve III
D) III ve V  E) IV ve V

8- I.   Karabalgasun Yazıtları
II.        Yenisey Yazıtları
III.       Oniki Levha Kanunları
IV.       Hammurabi Kanunları
Yukarıdakilerden hangileri, Türklere ait yazılı eserler arasında gösterilemez?
A) I veII     B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV E) III ve IV

9- Türk devletlerinde Kurultay Meclisi'nin bulun­ması, aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangi­lerinin varlığına kanıt olabilir?
A) Oligarşi B) Meşrutiyet C) Monarşi D) Cumhuriyet E) Demokrasi

10- Aşağıdakilerden hangisi, Eski Türklerde göçe­be yaşamın sonuçları arasında gösterilemez?
A)        Özel mülkiyetin gelişmemesi
B)        Yazılı olmayan hukuk kurallarının olması
C)        Toplumsal sınıfların oluşmaması
D)        Köleciliğin ortaya çıkmaması
E)        İpek Yolu ticaretine egemen olunması


CEVAPLAR:

1-A, 2-E, 3-E  4-E  5-C  6-B  7-E  8-E 9-B 10-E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.